תאריך אחרון להציע הצעות - צמוד קרקע בראש העין מכונס נכסים
יום שבת, 10.7.21, 10:00 (שעון ישראל)
ישראל
 רחוב בר כוכבא 23, בני ברק

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית צמוד קרקע ברח' שרה לוי תנאי 39, ראש העין
1. בתוקף תפקידו ככונס נכסים, מבקש הח"מ לקבל הצעות לרכישת נכס ברח' שרה לוי תנאי 39, ראש העין, הידוע כגוש 5480 חלקה 36 (להלן: "הנכס").
2. תיאור הנכס: בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי. במסגרתו בנויה קומת קרקע מעל קומת מרתף, קומה ראשונה ועליית גג (ברמת גמר מעטפת). שטח החלקה הרשום 414 מ"ר. בנוי כ- 311 מ"ר ומרפסת לא מקורה בשטח של 8.4 מ"ר.
3. הקונה שהצעתו תתקבל, ירכוש את הנכס במצבו הפיסי והמשפטי כפי שהוא "AS-IS")), על אחריותו הבלעדית ועליו בלבד, מוטלת החובה לבדוק את כל הטעון בדיקה ביחס לנכס, להתאמתו לרישום הזכויות, למצבו התכנוני, הרישומי ולמצבו הפיסי, אין במודעה זו או בכל חומר ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמו כדי להוות מצג כלשהו.
4. הצעות בצירוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית, בשיעור של 10% מערך ההצעה, לפקודת עו"ד שמואל סלפוי - כונס הנכסים, יש להגיש במשרד הח"מ, וזאת בטופס שניתן לקבלו במשרד הח"מ ועד ליום 10/07/2021 בשעה 10:00.
מינימום להצעות 2,500,000 ש"ח
5. הנכס יוצג ביום ב' 07/06/2021 בין השעות 09:00-11:00, וכן ביום ה' 10/06/2021 בין השעות 16:00-18:00.
6. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים והוא רשאי, בכל שלב שהוא, לנהל משא ומתן עם המציעים או מי מהם בנפרד, לערוך התמחרות, להאריך את המועד לקבלת הצעות, ואין הוא חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. כונס הנכסים יהיה רשאי לערוך הליך התמחרות אינטרנטי, אשר ייעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע את הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב.
8. המכירה כפופה לאישור הנושה המובטח, רשם ההוצאה לפועל ובית המשפט.
9. המציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם המכר בהתאם לנוסח שנקבע ע"י כונס הנכסים ואשר נמצא לעיון המציעים במשרד הח"מ. עותק הסכם המכר ניתן לקבל בפניה למשרד הח"מ.
10. מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר שיצורף מכל סיבה שהיא ערבותו/המחאתו תחולט.
11. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בכתב למזכירות משרדו של הח"מ.

ד"ר שמואל סלפוי, עו"ד - כונס הנכסים
רח' בר כוכבא 23, בני-ברק
טל': 03-7526655 , פקס': 03-7526673
Email: netanel@slepoy-maoz.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד נתנאל משרקי מד"ר ש. סלפוי ושות'- עורכי דין בטלפון 03-7526655

בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי, ראש העין, ברח' שרה לוי תנאי 39

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי
ישוב ראש העין
כתובת ברח' שרה לוי תנאי 39
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 10.7.21, 10:00
גוש 5480
חלקה 36
הערות תיאור הנכס: בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי. במסגרתו בנויה קומת קרקע מעל קומת מרתף, קומה ראשונה ועליית גג (ברמת גמר מעטפת). שטח החלקה הרשום 414 מ"ר. בנוי כ- 311 מ"ר ומרפסת לא מקורה בשטח של 8.4 מ"ר.
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא