התמחרות אינטרנטית - דירה בחיפה מכונס נכסים
יונתן סונדרס חברת עורכי דין
30.6.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בחיפה

 • הציבור מוזמן להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים, בנכס הידוע כגוש 12135 חלקה 24 תת חלקה 7 והמצוי ברח' לבונה 10 בחיפה (להלן "הנכס").
 • כל המעוניין להציע הצעה יגיש למשרדי כונסי הנכסים, בכתובות המפורטות מטה, הצעה בכתב על גבי טופס ההצעה המצוי במשרדי כונסי הנכסים ובאתרי האינטרנט של משרדי כונסי הנכסים (להלן: "ההצעה").
 • את ההצעה יש להגיש למשרדי כונסי הנכסים, בכתובות המפורטות מטה עד ולא יאוחר מיום 15/06/2021 בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק בישראל, לפירעון לפי דרישה וללא תנאי בשיעור 10% מסכום ההצעה, ואשר תוקפה יהיה ל- 6 חודשים (להלן: "העירבון"). העירבון יהיה ערוך לפקודת כונסי הנכסים עו''ד יונתן סונדרס ועו"ד ליאור מזור.
 • כונסי הנכסים יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לערוך הליך התמחרות אינטרנטי, אשר ייעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע את הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב.
 • ביקורים בנכס ייערכו ביום 02/06/2021 וביום 07/06/2021 מהשעה 15:00 ועד השעה 16:00.
 • מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, או לא ישלים את הליך המכר, מכל סיבה שהיא, יחולט העירבון שהפקיד ו/או עירבון אחר שיחליף אותו כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו. אין בכך כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים להם זכאים כונסי הנכסים על פי דין ו/או הסכם.
 • המידע בהזמנה זו כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג כלשהו מצד כונסי הנכסים בכל עניין הקשור לנכס, לרבות תיאורו, מצבו, שוויו או כדאיות רכישתו.
 • הנכס יימכר במצבו המשפטי והפיסי (As Is) ובמקומו (where is). על המתעניינים לבדוק בעצמם, על חשבונם ובאחריותם הבלעדית, את הנכס וכל נתון רלוונטי לצורך הרכישה, ובכלל זה מצבו המשפטי, המיסויי, הפיסי, התכנוני, וכל ההיבטים האחרים הקשורים ו/או הנוגעים לנכס, לרבות אפשרויות ניצולו, המגבלות והתנאים החלים עליו. יובהר, כי הצעת המציע תוגש אך ורק על סמך בדיקותיו הוא.
 • כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים על זכותם לנהל מו"מ, בכל שלב של ההליך ובכל דרך, עם המציעים כולם ו/או כל אחד לחוד ו/או כל גורם אחר, בין אם הגיש הצעה ובין אם לאו, ו/או לערוך התמחרות בין כל אלה ו/או חלק מהם ו/או להאריך את התקופה לקבלת הצעות ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או לפרסם הזמנה חוזרת – הכל כפי שימצאו לנכון ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • מכירת הנכס כפופה לאישור הנושה המובטח וכן לאישור כבוד רשמת ההוצל"פ במסגרת תיק הוצל"פ מספר 530011-11-20 בלשכת ההוצל"פ חדרה.
 • הזמנה זו אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.
 • תנאי המכר, יהיו בהתאם להוראות הסכם המכר אותו ניתן יהיה לקבל במשרדי כונסי הנכסים, ולא תתאפשר כל סטייה מהם, אלא על פי שיקול דעתם הבלעדי של כונסי הנכסים.
 • לא ישולמו דמי תיווך.

יונתן סונדרס, עו"ד – כונס הנכסים

רח' גיבורי ישראל 7, בית אדר,

כניסה D קומה 2, אזה"ת פולג, נתניה

טל: 09-8357555; פקס: 09-8858326

דוא"ל: office@saunders-adv.co.il

אתר אינטרנט: www.saunders-adv.co.il


ליאור מזור, עו"ד – כונס הנכסים

רח' שיבת ציון 21, חיפה

טל: 04-8660605; פקס: 04-6022984

דוא"ל: karina@mazor-law.co.il

אתר אינטרנט: www.mazor-law.co.il


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אדר סימניאן, עו"ד מיונתן סונדרס חברת עורכי דין בטלפון 09-8357555

דירה, חיפה, ברח' לבונה 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת ברח' לבונה 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.6.21
גוש 12135
חלקה 24
תת חלקה 7

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא