התמחרות אינטרנטית - בית צמוד קרקע ביישוב מירב מכונס נכסים
19.7.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים חד קומתי צמוד קרקע בשטח של כ-275 מ"ר ביישוב מירב, הידוע כחלקה 43 בגוש 20883 (להלן – "הנכס")

1. הנכס יימכר במקום המצאו (WHERE IS)ובמצבו (AS IS).

2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המצב הפיזי, ההנדסי, המשפטי, התכנוני של הנכס, או הרישוי של הנכס אם יש כזה, מגבלותיו אם יש, האפשרות לניצולו וכל ענין אחר בקשר עם הנכס וסביבתו. האחריות בעניין זה תהיה על המציע בלבד ואין במידע הכלול בהזמנה זו ו/או בזה שיימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלפי המציע ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על הח"מ ו/או כדי לשחרר את המציע מלבדוק את הנכס ואת הזכויות בנכס ו/או מצבו ו/או האפשרויות לניצולו.

3. טופס ההצעה לרכישת הנכס יחד עם נוסח חוזה המכר ניתן לקבל במשרדי כונס הנכסים הח"מ. לקבלת המסמכים נא לפנות לעו"ד רומי קפולסקי סלע או במייל

romi@podo-law.com במשרד עו"ד פודורובסקי בחדרה, בטלפון 04-6336717.

4. הצעות בסכום שלא יפחת מסך של 1,250,000 ₪ ניתן להגיש בכתב אך ורק על גבי טופס ההצעה. את טופס הצעה לרכישת הנכס יש להגיש חתום למשרד הח"מ עד ליום 14/07/2021 בשעה 16:00 בצירוף חוזה רכישה חתום בידי המציע והמחאה בנקאית ערוכה לפקודת הח"מ בסכום של 10% מסכום ההצעה. מציע שהצעתו תוכרז כהצעה הגבוהה ביותר ע"י כונסי הנכסים ויחזור בו מהצעתו או שלא יקיים תנאי מתנאי הצעתו, או לא ישלים את הליך הרכישה, מכל סיבה שהיא תחולט ההמחאה דנן כפיצוי מוסכם.

5. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ רשאי לערוך התמחרות בין המציעים לרבות אינטרנטית באתר bidspiritאשר תעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב, לאחר הפקדת ההמחאה הבנקאית אצל כונס הנכסים.

6. ביקור בנכס ייערך ביום רביעי 30.06.2021 בשעה 16:30, ביום שישי 02.07.2021 בשעה 09:00 וביום שלישי 06.07.2021 בשעה 09:00.

7. התמחרות תתקיים ביום 19.07.2021 בשעה 16:00 באינטרנט באמצעות אתר bidspirit.

8. הצעות שלא יוגשו על טופס ההצעה ואשר לא יצורפו אליהם ההמחאה הבנקאית והסכם מכר חתום לא ידונו ע"י הח"מ. הצעות עם הסתייגויות או תיקונים למסמכים הללו לא ידונו.

9. ניתן לקבל פרטים רלבנטיים באתר - https://houses.bidspirit.com/podorowski-law.

10. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה או הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא או שלא לבחור הצעה כלשהיא והוא יהיה רשאי להאריך מועדים ו/או לפרסם הזמנה/ות חדשה/ות להציע הצעות לרכישת הנכס ו/או לקבל הצעות נוספות והכל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

11. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך בגין העסקה.

12. המכירה מותנית וכפופה לאישור כב' רשם ההוצל"פ בחדרה.

                                                                             

אליעזר פודורובסקי, עו"ד - כונס נכסים

הרברט סמואל 59, חדרה

טלפון: 6336717 - 04 פקס: 6323118 - 04לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רומי קפולסקי, עו"ד מפודורובסקי משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-6336717

בית מגורים חד קומתי צמוד קרקע, מירב

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים חד קומתי צמוד קרקע
ישוב מירב
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 14.7.21, 16:00
גוש 20883
חלקה 43
גודל 275 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא