מקרקעין בחיפה מכונס נכסים
5.7.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין בחיפה

===================================

מקרקעין הידועים כחלקות 91 ו-97 בגוש 10789 (להלן-"הנכס")

1. הנכס יימכר במקום המצאו (WHERE IS)ובמצבו (AS IS).

2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המצב הפיזי, ההנדסי, המשפטי, התכנוני של הנכס, או הרישוי של הנכס אם יש כזה, מגבלותיו אם יש, האפשרות לניצולו וכל ענין אחר בקשר עם הנכס וסביבתו. האחריות בעניין זה תהיה על המציע בלבד ואין במידע הכלול בהזמנה זו ו/או בזה שיימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלפי המציע ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על הח"מ ו/או כדי לשחרר את המציע מלבדוק את הנכס ואת הזכויות בנכס ו/או מצבו ו/או האפשרויות לניצולו.

3. טופס ההצעה לרכישת הנכס יחד עם נוסח חוזה המכר ניתן לקבל במשרדי כונסי הנכסים הח"מ. לקבלת המסמכים נא לפנות לעו"ד שי קורן או במייל shay@podo-law.com במשרד עו"ד פודורובסקי בחדרה, בטלפון 04-6336717 או לעו"ד יגאל אלטשטטר, בטלפון 03-5251182 או במייל Yigal@altstater.co.il.

4. הצעות בסכום שלא יפחת מסך של 2,100,000 ₪ לנכס (עבור 2 החלקות) ניתן להגיש בכתב אך ורק על גבי טופס ההצעה. את טופס הצעה לרכישת הנכס יש להגיש חתום למשרד הח"מ עד ליום 30.06.2021 בשעה 14:00 בצירוף חוזה רכישה חתום בידי המציע והמחאה בנקאית ערוכה לפקודת הח"מ בסכום של 10% מסכום ההצעה. מציע שהצעתו תוכרז כהצעה הגבוהה ביותר ע"י כונסי הנכסים ויחזור בו מהצעתו או שלא יקיים תנאי מתנאי הצעתו, או לא ישלים את הליך הרכישה, מכל סיבה שהיא תחולט ההמחאה דנן כפיצוי מוסכם.

5. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ רשאים לערוך התמחרות בין המציעים לרבות אינטרנטית באתר bidspirit אשר תעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב, לאחר הפקדת ההמחאה הבנקאית אצל כונס הנכסים.

6. התמחרות תתקיים ביום 05.07.2021 בשעה 16:00 באינטרנט באמצעות אתר bidspirit.

7. הצעות שלא יוגשו על טופס ההצעה ואשר לא יצורפו אליהם ההמחאה הבנקאית, הסכם מכר חתום לא ידונו ע"י הח"מ. הצעות עם הסתייגויות או תיקונים למסמכים הללו לא ידונו.

8. ניתן לקבל פרטים רלבנטיים באתר - https://houses.bidspirit.com/podorowski-law.

9. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה או הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא או שלא לבחור הצעה כלשהיא והם יהיו רשאים להאריך מועדים ו/או לפרסם הזמנה/ות חדשה/ות להציע הצעות לרכישת הנכס ו/או לקבל הצעות נוספות והכל ע"פ שיקול דעתם הבלעדי. הח"מ שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

10. כונסי הנכסים לא ישלמו דמי תיווך בגין העסקה.

11. המכירה מותנית וכפופה לאישור בית המשפט השלום בחיפה.


פרטי כונסי הנכסים:

יגאל אלטשטטר, עו"ד - כונס נכסים                 שי קורן, עו"ד - כונס נכסים

מרחוב הארבעה 28, תל אביב מרחוב              הרברט סמואל 59, חדרה

טל': 03-5251182, פקס': 03-5251183          טל': 04-6336717, פקס': 04-6323118


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עדי גינצבורג, עו"ד מפודורובסקי משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-6336717

קרקע

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס קרקע
שכונה "מורדות לינקולן"
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 30.6.21, 14:00
גוש 10789
חלקה 91 ו- 97

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא