תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בתל אביב מכונס נכסים
יום שני, 21.6.21, 13:00 (שעון ישראל)
ישראל
 ב.ס.ר 3 כנרת 5 בני ברק

1. הציבור מוזמן להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים

ברח' ברגסון 3/22, תל אביב,

הידועה כגוש 6649 חלקה 309 ת"ח 22,הבניין כולל 11 קומות,

הדירה בקומה השישית ופונה לכיוונים צפון מזרח,

בצמוד לדירה מעטפת הרחבה הכוללת שלד של חלל וממ"ד (להלן: "הנכס"). 

2. הצעות תוגשנה בכתב בצירוף שיק בנקאי

השווה ל - 10% משיעור ההצעה לפקודת יוסי דרור חברת עורכי דין,

ויש למוסרו במשרדי הח"מ,

ב.ס.ר 3, קומה 20, רח' כנרת 5, בני ברק,

ולא יאוחר מיום 21/06/2021 בשעה 13:00.

3. הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.

4. הנכס יימכר כפי שהוא (AS- IS) האחריות לבדיקת הנכס מכל בחינה שהיא,

לרבות שטחו, זכויות הבנייה בו, מצבו הפיזי, המשפטי,

התכנוני, אפשרויות השימוש בו, שוויו, וכיוצ"ב מוטלת על המציע ועל חשבונו בלבד,

אין במידע הנ"ל ו/או במידע אשר יימסר על ידי הח"מ

ו/או מי מטעמו כדי לפטור את המציעים מלבדוק את הנכס מכל בחינה שהיא,

כאמור לעיל, ואין באמור כדי להוות מצג כלשהו בקשר לנכס,

כאשר כונס הנכסים לא יישא בכל אחריות לגבי מצבו של הנכס מכל בחינה שהיא.

5. חזר בו המציע מהצעתו לאחר שהצעתו התקבלה ע"י הח"מ

והוגשה לאישור רשם ההוצל"פ, יחולט השיק שיימסר על ידו.

6. המציע מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י הח"מ,

וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י רשם ההוצל"פ.

7. אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי וכן המזמין רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים

ו/או מי מהם ולערוך התמחרות עם המציעים

ו/או חלק מהם ו/או מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

8. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ בראשון לציון.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אמיר שלמה עו"ד מיוסי דרור משרד עורכי דין בטלפון 03-9107111

דירה, תל אביב, רחוב ברגסון 3/22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב ברגסון 3/22
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 21.6.21, 13:00
גוש 6649
חלקה 309
תת חלקה 22
קומה 6 מתוך 11
הערות הבניין כולל 11 קומות, הדירה בקומה השישית ופונה לכיוונים צפון מזרח, בצמוד לדירה מעטפת הרחבה הכוללת שלד של חלל וממ"ד
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מינוי כונס
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
מודעה שהתפרסמה
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא