הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה ברחוב נהלל 6 בחדרה

1. מתפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים המצויה ברחוב נהלל 6 בחדרה הידועה כגוש 10032 חלקה 420 תת חלקה 6 (להלן: "הנכס").

2. הנכס יימכר במצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי הנוכחי כפי שהוא (AS IS).

3. לח"מ אין כל ידיעה אישית לגבי מצבו של הנכס והאחריות לבדיקתו בכל רשות שהיא ומכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע בלבד.

4. הצעות לרכישת הנכס בסכום שלא יפחת מסך של 1,000,000 ₪, בצירוף נוסח ההסכם חתום ע"י המציע, הכל לפי הנוסח המצוי במשרדו של הח"מ,

יש להגיש עד ליום 27/07/21 בשעה 13:00, במסירה ביד. להצעות יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה, אשר תחולט במידה ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו.

5. להסרת ספק מובהר כי הזמנה זו אינה משום מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. הח"מ אינו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. לח"מ שמורה הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות, בכל שלב שהוא, עם מי מהמציעים ו/או לבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתו ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות.

6. הנאמן יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לערוך התמחרות אינטרנטית, אשר תעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל מראש את פרטי ההתחברות ויוכל להציע את הצעתו במסגרת הליך התמחרות מקוון. התמחרות מקוונת, ככל ותתקיים, תיערך באמצעות אתר Bidspirit ביום 13/07/21 בשעה 12:00. מציע שלא יפקיד את מלוא המסמכים החתומים ואת הערבות הנדרשת במשרדו של הנאמן לא יוכל להשתתף בהליכי ההתמחרות.

7. לא ישולמו דמי תיווך על ידי הח"מ בקשר למכירת הזכויות בנכס.

8. המכירה כפופה לאישור בית משפט השלום בחיפה.

9. לקבלת פרטים נוספים ולתיאום ביקור בנכס נא לפנות למשרדו של הח"מ.


סער מרום, עו"ד, נאמן

גדות את מרום, משרד עורכי דין ונוטריון

רחוב שיבת ציון 38, ת.ד. 877, חיפה 3100801

טל. 04-8666155 פקס. 04-8661469


За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к סער מרום, עו"ד из גדות את מרום | משרד עורכי דין ונוטריון по 04-8666155

דירה, חדרה, ברחוב נהלל 6

Продан: 

Тип имущества דירה
Город חדרה
Адрес ברחוב נהלל 6
последний день для размещения ставки Вторник, 27.7.21, 13:00
блок 10032
участок 420
под-участок 6

теги: