תאריך אחרון להציע הצעות - נכס בנוה מונסון מכונסת נכסים
3.8.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס בנוה מונסון

1 .מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות חכירה בנכס ברח' יהלום 14 בנוה מונסון, הידוע כגוש 6502, חלקה 203 (חלק)

2 .ניתן לקבל את מסמכי המכרז (לרבות נוסח ההצעה, נוסח הסכם מכר ונספחים להסכם) בפניה לכתובת  דוא"ל info@atalaw.co.il 

3 .מועד לביקור בנכס ניתן לתאם בימים א' -ה' בין השעות 8:30 – 15:00 עם הגב' שרה ממשרד הח"מ בטלפון 077-7929394 

4 .המציע מתחייב לחתום על הסכם המכר בנוסח אשר ניתן לקבלו מהח"מ, כאמור לעיל.

5 .יש להגיש הצעות בכתב אשר תכלולנה את הסכום המוצע, פרק הזמן להשלמת העסקה פריסת תשלומים מוצעת. להצעה יצורף צילום ת.ז. של המציע ושיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% משיעור ההצעה אשר יהיו בתוקף עד ליום 31/12/21 ( להלן: "הבטוחה"), לפקודת עו"ד איילת טרסר כונסת הנכסים.

את ההצעות יש להגיש במשרד הח"מ, בשד' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), קומה 24 בתל אביב  (משרד בורוכובסקי), עד ולא יאוחר מיום 03/08/21 בשעה 17:00.

6 .הנכס ימכר כפי שהוא ובמצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי הנוכחי (As-Is) ועל המציע לבדוק בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מטעמו ועל חשבונו, את טיב הנכס והזכויות בו, מצבו הפיזי, המשפטי, הרישומי והתכנוני של הנכס, אפשרויות ניצולו, המגבלות שבו, סביבתו. אין במידע הכלול במודעה ו/או שיימסר ע"י הח"מ כדי לפטור את המציעים מלבדוק את הזכויות בנכס ו/או מצבו וכל האחריות בעניין זה, תהיה על המציע בלבד.

7 .חזר בו המציע מהצעתו לאחר שזו התקבלה על ידי הח"מ, תחולט הבטוחה.

8 .דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו. אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או מי מהם ו/או עם מציעים פוטנציאלים אשר לא הציעו הצעות לפי שיקול דעתה הבלעדי של הח"מ ולערוך התמחרות עם המציעים או עם חלק מהם. הח"מ רשאית לבטל את ההזמנה ו/או להאריך את המועד להגשת ההצעות ו/או לפרסם הזמנה חוזרת.

לא ישולמו דמי תיווך.

9 .הח"מ רשאית לנהל התמחרות מקוונת (on-line) אשר תעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. במקרה כזה, כל מציע אשר יוזמן להתמחרות, יקבל שם משתמש וסיסמא ויוכל להציע את הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב.

10 .המכירה כפופה לאישור ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב.


איילת טרסר אבס, עו"ד

כונסת הנכסים

משד' מנחם בגין 132( מרכז עזריאלי 1) תל אביב

077-7929515 :'פקס, 077-7929394 :'טל

Email: info@atalaw.co.i


לפרטים נוספים לגביי הנכס או המכירה ניתן לפנות לשרה בורגר, מנהלת המשרד בטלפון 077-7929394

למידע נוסף

זכויות בנכס, נווה מונסון, רח' יהלום 14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב נווה מונסון
כתובת רח' יהלום 14
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 3.8.21, 17:00
גוש 6502
חלקה 203

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא