תאריך אחרון להציע הצעות - קרקע חקלאית בפרדס גן חיים בדרום השרון מבא כח
1.8.21


הזמנה פרטית להציע הצעות לרכישת זכויות בקרקע חקלאית בפרדס גן חיים, מועצה אזורית דרום השרון
1. הועד האמריקאי למען מכון ויצמן למדע (להלן: "המוכר") מתכבד להזמין הצעות לרכישת זכויות במחצית מגרש, בן 642 מ"ר (כ- 1890/3780 חלקים בלתי מסוימים במקרקעין במושע) במקרקעין הידועים ורשומים כחלקה 83, בגוש 7677 במתחם "פרדס גן חיים" בתחום שיפוטה של המועצה האזורית דרום השרון (להלן: "המקרקעין").
2. המקרקעין בייעוד חקלאי. במקרקעין בנוי מבנה ישן ללא היתר, אשר יתכן והוא המוחזק על ידי צד ג'. המקרקעין יימכרו במצבם הפיזי, התכנוני, המשפטי והרישומי כמות שהם
(As is).
3. האחריות לבדיקת המקרקעין וכל הקשור בהם, לרבות התוכניות החלות, אפשרויות השימוש והניצול, וכל תנאי אחר, בכל הקשר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ביחס לאגרות, היטלים ומיסים שיחולו על המציע, חלה על המציע בלבד ותעשה על חשבונו.
4. את טופס ההצעה ונוסח חוזה המכר ניתן לקבל אצל שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות', עורכי-דין בדוא"ל: office@sbilaw.com / egranit@sbilaw.com.
5. הצעה לרכישה תוגש חתומה ע"י המציע, הכוללת פרטים מלאים של המציע ואת סכום התמורה המוצע ותימסר במשרדי הח"מ עד ליום 1/08/2021 (להלן: "מסמכי ההצעה").
6. להבטחת ההצעה ורצינותה תצורף המחאה בנקאית לפקודת המוכר בשיעור 10% מסכום ההצעה.
7. מסמכי ההצעה ומימושם, אם בכלל, הנם לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוכר.
8. המוכר רשאי לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים או מי מהם, לאפשר השלמה, תיקון או שיפור של פרטי ההצעות ו/או לשנות מתנאי המכירה, לנהל מו"מ, ו/או הליך התמחרות עם המציעים ו/או חלקם, לפרסם מודעות ו/או הזמנות נוספות, להאריך המועד להצעות ולבטל הזמנה זו, מבלי לנהל מגעים ו/או לפנות למציעים, ולקיים התמחרות אלקטרונית מקוונת עם כל/ חלק מן המציעים והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוכר.
9. מובהר כי זוהי הזמנה פרטית לקבלת הצעות במסגרת מכירה מוקדמת, זו אינה מודעה בהליך מכירה כפוי ו/או מכרז ודיני המכרזים ו/או כל דין דומה ו/או חובות שמקורם בדינים אלה, לא יחולו עליה.
10. בהתאם לאמור הליך המכירה ינוהל על ידי המוכר ו/או באי-כוחו על-פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. המוכר אינו מתחייב כלל לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ורשאי לבטל הזמנה זו ו/או לפרסם אחרות במקומה.
11. המוכר לא יישא בתשלום דמי תיווך.

האמור במסמכי ההצעה גובר על האמור במודעה זו והוא בלבד אשר יחייב.

הועד האמריקאי למען מכון ויצמן למדע
באמצעות עו"ד רון צין
ב"כ המוכר

למידע נוסף

זכויות בקרקע חקלאית, מועצה אזורית דרום השרון, פרדס גן חיים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בקרקע חקלאית
ישוב מועצה אזורית דרום השרון
כתובת פרדס גן חיים
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21
גוש 7677
חלקה 83 ( כ- 1890/3780 חלקים בלתי מסוימים במקרקעין במושע)
גודל 642 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא