תאריך אחרון להציע הצעות - נחלה במושב בני ציון מנאמן
משרד עורכי דין פדר
20.7.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת נחלה הידועה כגוש 8043 חלקה 79,

הממוקמת ברח' המנים במושב בני ציון

1. מתבקשות בזה הצעות לרכישת נחלה מס' 42 במושב בני ציון. הנחלה מורכבת משטחים חקלאיים מעובדים ומשטחים למגורים המשתרעים על 28.5 דונם, כאשר בשטח המגורים בנויים מספר מבנים כדלהלן: בית מגורים בשטח ברוטו של 105 מ"ר, בית מגורים נוסף בשטח ברוטו של 200 מ"ר, בתי אימון המשמשים למחסנים וליחידות דיור למגורים ומדגרת אפרוחים שאינה פעילה בשטח של כ- 550 מ"ר כולל סככות צמודות. (להלן: "הנחלה").

2. הקונה יהיה האחראי הבלעדי לביצוע רישום הזכויות בנכס בפנקסי הרישום המתאימים על שמו.

3. חוברת בנוגע להליך הזמנה זה, הכוללת – דו"ח שמאי להערכת שווי הנכס, מסמכי ההצעה וכן נוסח החוזה לרכישת הנכס, ניתן לקבל אצל עו"ד רותם טל במשרדי הנאמן - עו"ד אופיר פדר ברח' הגביש 4, בית טיטניום, אזוה"ת פולג, בנתניה. טל: 077-7373737, פקס 153-9-8355122 דואר אלקטרוני: rotem@federlaw.co.il.

4. הצעות בכתב, על גבי מסמכים אותם ניתן לקבל במשרד עו"ד פדר, בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית לפקודת הח"מ, בשיעור של 5% מהסכום המוצע כאשר סכום זה לא יפחת מ- 500 אלף ₪, וטופס הצעה חתום ע"י המציע, יש למסור, במעטפה סגורה, במשרד עורך דין אופיר פדר, בכתובת המצוינת מטה, עד ולא יאוחר מיום שלישי ה- 20/07/2021, בשעה 16:00.

5. לאחר קבלת ההצעות יישלח למציעים אשר הגישו הצעה כדין למשרדי הנאמן מועד ההתמחרות וכן מיקומה.

6. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו/ערבותו הבנקאית תחולט. בכפוף לאמור מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו/ערבותו.

7. יובהר כי הנאמן אינו מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי שמאות הנכס, תיאור הנכס ו/או לגבי מצבו ו/או באשר לזכויות בנכס, הנכס והזכויות בו ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא - AS IS.

8. על המציע לבדוק על חשבונו ובאחריותו המלאה והבלעדית את טיב הזכויות בנכס מכל בחינה שהיא, לרבות פיזית, תכנונית ומשפטית. כל ההוצאות שיחולו בקשר עם רכישת הנכס ו/או בהעברת הזכויות בו ישולמו ע"י המציע.

9. לשאלות ולתיאום ביקור בנכס יש לפנות לעו"ד רותם טל ממשרד עורכי דין פדר בכתובת rotem@federlaw.co.il, המועדים לביקורים יהיו ימים מרוכזים אשר מועדם ייקבע בהמשך.

10. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז במסגרת תיק פש"ר

63315-09-17.

11. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או למכור את הנכס לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או לקבל הצעות לאחר שעבר המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.


בתוקף תפקידו כבעל תפקיד

אופיר פדר, עו"ד

רח' הגביש 4, א.ת החדש פולג

ת.ד. 699, נתניה 4210602

טלפון: 077-7373737, פקס: 153-9-8355122


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רותם טל, עו"ד ממשרד עורכי דין פדר בטלפון 077-7373737

נחלה, מושב בני ציון, רחוב המנים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס נחלה
ישוב מושב בני ציון
כתובת רחוב המנים
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 18.7.21, 16:00
גוש 8043
חלקה 79
מגרש נחלה מספר 42
הערות נחלה מס' 42 במושב בני ציון. הנחלה מורכבת משטחים חקלאיים מעובדים ומשטחים למגורים המשתרעים על 28.5 דונם, כאשר בשטח המגורים בנויים מספר מבנים כדלהלן: בית מגורים בשטח ברוטו של 105 מ"ר, בית מגורים נוסף בשטח ברוטו של 200 מ"ר, בתי אימון המשמשים למחסנים וליחידות דיור למגורים ומדגרת אפרוחים שאינה פעילה בשטח של כ- 550 מ"ר כולל סככות צמודות. (להלן: "הנחלה").

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא