התמחרות אינטרנטית - בית צמוד קרקע בכרם התימנים מכונס נכסים
19.8.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים צמוד קרקע דו קומתי

בכרם התימנים בתל אביב

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס כדלקמן:

בית מגורים צמוד קרקע, דו קומתי המצוי ברחוב ישכון חיים 31, תל אביב והרשום בלשכת רישום המקרקעין כחלקה 22 בגוש 7001.

2. הצעות לרכישת הזכויות בנכס, תוגשנה בכתב במשרד הח"מ עד ליום 10/08/21 בשעה 14:00, על גבי טופס הצעה אותו ניתן להוריד מאתר המשרד, עפ"י הכתובת המצוינת מטה, יחד עם חוות דעת שמאית, ללא ציון מחיר.

3. כל הצעה שתוגש, תפרט את שמו המלא של המציע, מס' ת.ז. ומענו, וכן את הסכום המוצע; בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה, לפקודת עו"ד תמי מייזליק.

 הצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית כנדרש, תוחזר למציע מבלי שתידון.

4. מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש. למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית.

5. הנכס ימכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי. הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.

6. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/ או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

7. לתיאום ביקור בנכס, יש ליצור קשר עם משרדה של הח"מ.

8. המכירה כפופה לאישור בית משפט לענייני משפחה.


תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים 

משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים

רח' בזל 52, תל-אביב 6274428

טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911

www.patt-law.co.il


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-7910910

בית מגורים צמוד קרקע דו קומתי, תל אביב, ברחוב ישכון חיים 31

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע דו קומתי
ישוב תל אביב
שכונה כרם התימנים
כתובת ברחוב ישכון חיים 31
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 10.8.21, 14:00
גוש 7001
חלקה 22

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא