הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת פנטהאוז בשד' התמרים 9, רמת גן

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס כדלקמן:

דירה הנמצאת בקומה 32 וכל הצמוד אליה, לרבות גג, בבנין בשד' התמרים 9, פינת דרך בן גוריון 48, "מגדל סביון" רמת גן, הרשומה בלשכת רישום המקרקעין כחלקה 768/152 בגוש 6125.

2. הצעות לרכישת הזכויות בנכס, תוגשנה בכתב במשרד הח"מ עד ליום 10/08/21 בשעה 12:00, על גבי טופס הצעה אותו ניתן להוריד מאתר המשרד, עפ"י הכתובת המצוינת מטה, וזאת יחד עם נוסח הסכם מכר ושמאות.

3. כל הצעה שתוגש, תפרט את שמו המלא של המציע, מס' ת.ז. ומענו, וכן את הסכום המוצע; בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה, לפקודת עו"ד תמי מייזליק.

 הצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית כנדרש, תוחזר למציע מבלי שתידון.

4. מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש. למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית.

5. הנכס ימכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי. הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.

6. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/ או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

7. לתיאום ביקור בנכס, יש ליצור קשר עם משרדה של הח"מ.

8. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.


תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים לוגו משרד

משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים

רח' בזל 52, תל-אביב 6274428

טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911

 www.patt-law.co.il


Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון из משה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים по 03-7910910

גג \ פנטהאוז, רמת גן, שדרות התמרים 9 פינת דרך בן גוריון 48

каталог
  Предыдущий
Следующий 
Продан: 

Тип имущества גג \ פנטהאוז
Город רמת גן
соседство מגדל סביון
Адрес שדרות התמרים 9 פינת דרך בן גוריון 48
последний день для размещения ставки Воскресенье, 22.11.20, 12:00
блок 6125
участок 768
под-участок 152
пол 32

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий