1.8.21

1. לתיאום סיור בנכס ניתן לפנות למשרדו של הנאמן הח"מ,
עו"ד עופר שפירא בטלפון: 03-5252537
ו/או לעו"ד מאור ישעיהו ממשרד הנאמן בפלאפון: 054-2353303
2. הצעות בכתב לרכישת הנכס, יש להגיש למשרדי הח"מ
עד ליום 1/08/21 בשעה 12:00 על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת,
בצירוף נוסח הסכם המכר כשהוא חתום בידי המציע ובצירוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית /ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ,
בתוקף לשלושה חודשים, על סך השווה ל-5% מהסכום המוצע.
שינוי אשר יעשה בהסכם המכר עלול להביא לפסילת ההצעה.
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עופר שפירא, עו"ד из שפירא ושות' עורכי דין по 03-7766999

דירה, חולון, רחוב ראש פינה 19/5 כניסה ה'Тип имущества דירה
Город חולון
Адрес רחוב ראש פינה 19/5 כניסה ה'
последний день для размещения ставки Воскресенье, 1.8.21, 12:00
блок 6021
участок 738
под-участок 29

теги: