2.8.21

1. הצעות כספיות (בש"ח), בצירוף טופס הצעה והסכם מכר,

חתומים בנוח שיימסר על ידי הח"מ (ללא כל שינוי מצד המציע),

יש להגיש בכתב עד ליום 02/08/21

במשרד הח"מ בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית

בתוקף למשך 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות,

בשיעור של 5% מהסכום הכולל של ההצעה, לפקודת הח"מ (להלן "הפקדון")

2. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד הח"מ.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- יוסי ניר, עו"ד

רחוב שמאי 14, ירושלים

טל: 02-6222331

- יקיר ניידיק, עו"ד

רחוב הברזל 31, תל אביב

טל: 03-6006435

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к יקיר ניידיק, עו"ד из יקיר ניידיק | משרד עורך דין по 03-6006435

זכויות חכירה לדורות בקרקע, תל אביב, רחוב בדרך חיים בר-לב



Тип имущества זכויות חכירה לדורות בקרקע
Город תל אביב
соседство שכונת ידידיה
Адрес רחוב בדרך חיים בר-לב
последний день для размещения ставки Понедельник, 2.8.21, 10:00
блок 6139
участок 58
номер участка 108
размер 2 842 м2

теги: