קרקע לרכישה בתל אביב מכונס נכסים
יקיר ניידיק | משרד עורך דין
2.8.21

1. הצעות כספיות (בש"ח), בצירוף טופס הצעה והסכם מכר,

חתומים בנוח שיימסר על ידי הח"מ (ללא כל שינוי מצד המציע),

יש להגיש בכתב עד ליום 02/08/21

במשרד הח"מ בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית

בתוקף למשך 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות,

בשיעור של 5% מהסכום הכולל של ההצעה, לפקודת הח"מ (להלן "הפקדון")

2. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד הח"מ.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- יוסי ניר, עו"ד

רחוב שמאי 14, ירושלים

טל: 02-6222331

- יקיר ניידיק, עו"ד

רחוב הברזל 31, תל אביב

טל: 03-6006435

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יקיר ניידיק, עו"ד מיקיר ניידיק | משרד עורך דין בטלפון 03-6006435

זכויות חכירה לדורות בקרקע, תל אביב, רחוב בדרך חיים בר-לב

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות חכירה לדורות בקרקע
ישוב תל אביב
שכונה שכונת ידידיה
כתובת רחוב בדרך חיים בר-לב
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 2.8.21, 10:00
גוש 6139
חלקה 58
מגרש 108
גודל 2,842 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא