תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בנוף הגליל מכונס נכסים
יום רביעי, 1.9.21, 14:00 (שעון ישראל)

1. מפורסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה בת 4 חדרים ומחסן בשטח רשום של 97.66 מ"ר,

הידועה כגוש 17754 חלקה 6 תת חלקה 66,

הממוקמת ברח' דליה 8, נוף הגליל (נצרת עלית לשעבר) (להלן: "הממכר").

הממכר יימכר במצבו כפי שהוא (AS-IS), כנכס תפוס. 

2. חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר הכוללת את מסמכי ההצעה והרכישה 
ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים,
עו"ד נדב לב,
נדב לב - משרד עורכי דין
מרח' אריאל שרון 4,
מגדל השחר, קומה 16, גבעתיים
טל': 073-7925760
פקס: 076-5106350
3. הצעות בכתב, בנוסח המצוי במסמכי ההזמנה, בצרוף המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית בשיעור של 10% מהסכום המוצע, יש להגיש במעטפה סגורה,
למשרד כונס הנכסים, לא יאוחר מיום 1/9/2021 בשעה 14:00.
יש להבהיר בהצעה מהו המחיר המוצע, לא כולל מע"מ. למחיר ההצעה יתווסף מע"מ כדין, ככל שחל.
4. הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 3 לעיל תהא אוטונומית ובלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן,
בתוקף עד ליום 1/12/2021.
5. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו/ערבותו הבנקאית – תחולט.
בכפוף לאמור, מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי,
תוחזר לו המחאתו/ערבותו.
6. על המציע לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לזכויות בממכר הנרכשות על ידו,
לפי העניין, לרבות מצבו הפיזי והמשפטי.
אין הח"מ מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי הממכר ו/או הזכויות בו,
ואלה ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא (AS IS) ובמיקומם הנוכחי (WHERE IS),
בכפוף לאמור בהסכם שיאושר על-ידי בית המשפט.
7. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה.
8. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ לא ישלם דמי תיווך.
9. כל מכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי מרכז בלוד.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אביחי אליהו מנדב לב, משרד עו"ד בטלפון 073-7925760

דירה, נוף הגליל (נצרת עלית לשעבר), רחוב דליה 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב נוף הגליל (נצרת עלית לשעבר)
כתובת רחוב דליה 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 1.9.21, 14:00
גוש 17754
חלקה 6
תת חלקה 66
גודל 97.66 מ"ר
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא