תאריך אחרון להציע הצעות - דירת יוקרה בתל אביב מנאמן/ בא כח
יום רביעי, 1.9.21, 17:00 (שעון ישראל)

1. מפורסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים מס' 333, בת 5 חדרים, לה צמודים מרפסת, מחסן וחניה מקורה, בקומה 33 במגדל "מאייר על רוטשילד", ברחוב רוטשילד מס' 34 ו- 36, פינת רחוב אלנבי מס' 109 ו- 111, בתל אביב - יפו (להלן: "הממכר").

2. יובהר, כי מכירת הזכויות בממכר מוצעת בתנאי שוק חופשי.
3. חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר הכוללת את מסמכי ההצעה והרכישה ניתן לקבל ב:
- נדב לב - משרד עורכי דין, בתפקידו כנאמן
מרח' אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 16, גבעתיים,
טל': 073-7925760
פקס: 076-5106350
- או במשרדו של
עו"ד עודד פלג, ב"כ בעלים
ממשרד ש. הררי משרד עורכי דין,
מרחוב דרך מנחם בגין 144 (מגדל מידטאון-קומה 27), תל אביב-יפו,
טל': 03-6932084
פקס: 03-6006607
4. הצעות בכתב, בנוסח המצוי במסמכי ההזמנה, בצרוף המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית בשיעור של 10% מהסכום המוצע,
יש להגיש במעטפה סגורה, למשרדים דלעיל,
לא יאוחר מיום 1/9/2021 בשעה 17:00
5. הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 4 לעיל תהא אוטונומית ובלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן, בתוקף עד ליום 15/12/2021.
6. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו/ערבותו הבנקאית תחולט. בכפוף לאמור,
מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו/ערבותו.
7. על המציע לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לזכויות בממכר הנרכשות על ידו,
לפי העניין, לרבות מצבו הפיזי והמשפטי.
8. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים לעצמם את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או
לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה,
והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה. 
9. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הבעלים לא ישלמו דמי תיווך.
10. כל מכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו,
בפש"ר 43694-03-18 ו- פש"ר 43739-03-18.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד גיא בן עמרם מנדב לב, משרד עו"ד בטלפון 073-7925760

דירה, 5 חדרים, תל אביב - יפו, רחוב רוטשילד מס' 34 ו- 36, פינת רחוב אלנבי מס' 109 ו- 111 דירה מס' 333

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב - יפו
כתובת רחוב רוטשילד מס' 34 ו- 36, פינת רחוב אלנבי מס' 109 ו- 111 דירה מס' 333
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 1.9.21, 17:00
חדרים 5
מרפסות 1
קומה 33
חניה יש
מחסן יש
מסמכים:
חוברת למתעניין להורדה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא