תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בראשון לציון מכונס נכסים
יום חמישי, 12.8.21, 17:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בת 5 חדרים ברחוב שיבת ציון 12/3, שכונת השומר, ראשון לציון

 • מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים בת 5 חדרים בקומה ראשונה בשטח רשום 129.94 מ"ר, וכל המוצמד לה [חניה בשטח רשום 12.50 מ"ר], בבניין בן 7 קומות ברח' שיבת ציון 12/3, שכונת השומר, ראשון לציון, גוש 3937 חלקה 41 תת חלקה 22 וכן חלקה ברכוש המשותף, הכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.
 • מכירת הנכס תבוצע ע"י כונסת הנכסים בתיק הוצאה לפועל 527915-03-18.
 • פרטים אודות הנכס, וכן אודות הליך המכר, ניתן לראות באתר האינטרנט בידספיריט https:// houses.bidspirit.com.
 • הצעות לרכישת הנכס, הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש למשרד הח"מ, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת עו"ד תמי סלונים,                               לא יאוחר מיום חמישי 12/08/2021
 • בעל ההצעה הזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר מותלה בנוסח המצוי במשרד הח"מ וזאת מיד לאחר הכרזת הצעתו כזוכה. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר המותלה במשרד הח"מ וכן באתר https:// houses.bidspirit.com..
 • מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר המותלה מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא, יחולט ערבונו כפיצוי מוסכם.
 • הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד, ולא על כונסת הנכסים ו/או מי מטעמה, ואין לראות בנתונים, תמונות, וכל מידע אחר המפורט בהזמנה זו ו/או באתר האינטרנט https:// houses.bidspirit.com כאסמכתא כלשהיא, ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי מסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.
 • ניתן לבקר בנכס במועדים שלהלן: יום רביעי 21/07/2021; יום רביעי 04/08/2021; בין השעות 15:00-16:30.
 • כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד, בכל שלב שהוא, וכן להאריך את המועד להגשת ההצעות, לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.
 • לא ישולמו דמי תיווך.
 • המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט, לפי העניין. 
 • לקבלת פרטים ניתן לפנות לעו"ד רון דריזן, כתובת מייל roni@tslonim.co.il


דירה, 5 חדרים, ראשון לציון, ברח' שיבת ציון 12/3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב ראשון לציון
שכונה שכונת השומר
כתובת ברח' שיבת ציון 12/3
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 12.8.21
גוש 3937
חלקה 41
תת חלקה 22
חדרים 5
גודל 129.94 מ"ר
קומה 1 מתוך 7
חניה יש
הערות דירת מגורים בת 5חדרים בקומה ראשונה בשטח רשום 129.94 מ"ר, וכל המוצמד לה [חניה בשטח רשום 12.50 מ"ר], בבניין בן 7 קומות ברח' שיבת ציון 12/3, שכונת השומר, ראשון לציון, גוש 3937 חלקה 41 תת חלקה 22 וכן חלקה ברכוש המשותף, הכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.
מסמכים:
חוות דעת שמאי
בית משותף - תשריט
בית משותף - תקנון מוסכם
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
בית משותף - צו רישום בית משותף
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא