תאריך אחרון להציע הצעות 30/08 - מקרקעין בייעודים שונים ודירת מגורים ביסוד המעלה מכונס נכסים
30.8.21

- הח"מ בתפקידם ככונסי נכסים בהתאם להחלטת בית המשפט

לענייני משפחה בקרית שמונה שניתנה ביום 6/5/2021 בתיק תמ"ש 48247-02-20

(להלן: "ההחלטה")

מזמינים את הציבור להציע הצעות לרכישת מלוא זכויות הבעלות במקרקעין הידועים כגוש 13990 חלקה 30 בשטח 20,847 מ"ר אדמות יסוד המעלה

(להלן: "החלקה") במצבן כפי שהן As Is.

- על החלקה בנוי בית מגורים ברח' המייסדים. הבית צמוד קרקע, חד משפחתי, חד קומתי בנוי בניה ותיקה עם גג רעפים.

- החלקה היא בייעודים שונים למגורים וחקלאי ועליה חלה, בין היתר, תב"ע 259-0530469 (להלן: "הנכס").

- הנכס נמכר פנוי מאדם וחפץ, במצבו כמות שהוא AS-IS .

על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרויות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו וכל הכרוך בכך.

- אין בכל מידע אשר נמסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמם כדי להוות מצג כלשהו כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לנכס ו/או כדי להטיל על הח"מ ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים שלישיים.

- הצעות בכתב לרכישת הנכס, יש להגיש למשרד אחד מכונסי הנכסים הח"מ 

עד ליום 30/8/2021 בשעה 12:00 בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת עורכי הדין הח"מ בסכום המהווה 10% מסכום ההצעה.

- הצעת מינימום לרכישת הנכס לא תפחת מ- 6.2 מיליון ₪.

- בהתאם להחלטה, המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים.

- בין המציעים יתקיים הליך התמחרות ובלבד שלפני פתיחתו כל המציעים שישתתפו בו ישוו את הצעתם להצעה הגבוהה ביותר שהוגשה בהתאם להודעה שתימסר ע"י כונסי הנכסים.

- מציע שהגיש הצעה ואינו יכול להעלות את הצעתו כדי ההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה- יקבל חזרה את הערבות הבנקאית שצירף להצעתו.

- מציע שיוכרז זוכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם מכר ללא כל הסתייגות מהנוסח שלו. ההסכם יוגש לאישורו של בית המשפט כתנאי לכניסת ההסכם לתוקף. העתק הסכם המכר מצוי במשרדי כונסי הנכסים.

לקבלת פרטים והעתק נוסח ההסכם ניתן לפנות למשרדי הח"מ

בימים א' – ה' בין השעות 9:00-17:00.

- מציע שיוכרז זוכה יידרש להשלים את המקדמה לסך המשקף 10% מערך ההצעה הזוכה וזו תופקד בחשבון נאמנות משותף ע"ש כונס הנכסים, וזאת תוך 7 ימי עסקים ממועד הכרזתו כזוכה.

- יתר תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם המכר שייחתם ויוגש לאישור בית המשפט.

- הזוכה יידרש להיות מיוצג ע"י עו"ד לצורך שלב החתימה על הסכם המכר.

- למקרה ומציע שהוכרז כזוכה לא יחתום על הסכם המכר אזי בית המשפט יחליט אם לחלט את הערבות הבנקאית שצירף להצעתו, כולה או מקצתה.

יתקיים סיור בנכס ביום ד' 11/8/2021 בין השעות 9:00-12:00.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- עו"ד מרואן מויס                           - עו"ד גלית חמו
כפר ראמה                                       משרד עו"ד בלטר גוט אלוני ושות'  
טל: 04-9587380                             טל: 04-6722815
סלולר: 050-7952617                      סלולר: 054-6776770


למידע נוסף

פרטי \ קוטג', יסוד המעלה, רחוב המייסדים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס פרטי \ קוטג'
ישוב יסוד המעלה
כתובת רחוב המייסדים
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 30.8.21, 12:00
גוש 13990
חלקה 30
גודל 20,847 מ"ר
הערות אדמות יסוד המעלה על החלקה
בנוי בית מגורים בית צמוד קרקע חד משפחתי,
חד קומתי בנוי בניה ותיקה עם גג רעפים.
החלקה היא בייעודים שונים למגורים
וחקלאי ועליה חלה, בין היתר,
תב"ע 259-0530469

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא