התמחרות אינטרנטית - נכס מקרקעין בבני ברק מכונס נכסים
רון סמוראי ושות' | משרד עורכי דין
25.8.21

מוזמנות בזה הצעות לרכישת נכס מקרקעין, בנין בשלמות ברח’ הרב שר 14 בני ברק הידוע כחלקה 231 6122 (להלן: "הנכס").

1. הנכס ימכר במצבו הנוכחי “AS IS” ללא כל אחריות מצד המוכר ו/או בעלי הזכויות לרבות לעניין דיוק הנתונים כאמור במודעה זו ו/או בצרופותיה ו/או לשום פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה ו/או חריגה בנכס, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא נסתר ועל המציע לבדוק על אחריותו את הנכס מכל היבט ובכלל זה מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת.

2. הצעות רכישת זכויות החכירה בנכס יוגשו במשרד הח"מ, בכתובת הרשומה מטה עד לא יאוחר מיום 19.8.21 בשעה 16:00 בצירוף שיק בנקאי בגובה 5% מסכום ההצעה לפקודת הח"מ. סכום השיק יחולט במקרה שמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו, או יפר בהפרה יסודית את הסכם המכר וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, ומבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרת.

3. ביקורים יערכו בנכס בתיאום עם הח"מ.

4. ההצעה תוגש על גבי טופס הצעה שיימסר למציע ע"י הח"מ ואליו יצורף הסכם רכישה חתום ע"י המציע בנוסח שיימסר לידיו ע"י הח"מ ללא כל שינוי בנוסח ההסכם ותצלום תעודת זהות ו/או דרכון ו/או תעודת התאגדות. באם תתקבל הצעת המציע יהווה הסכם זה את נוסח ההסכם שיחתם ע"י כונסי הנכסים.

5. התמחרות ממוחשבת תתקיים באתר bidspirit.com, ביום 25.8.21 בשעה 12:00.

6. המכירה איננה כפופה לדיני המכרזים והח"מ רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם, להאריך את המועד לקבלת הצעות, לשנות את התנאים לקבלת הצעות וכן לנהל התמחרות והוא אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת. לא ישולמו דמי תיווך.

7. המכירה כפופה לאישור לשכת ההוצאה לפועל בת"א.


רון סמוראי, עו"ד

רח' בן גוריון 1, ב.ס.ר. 2 קומה 7, .

בני ברק טל: 03-5377112 פקס. 03-5377115

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד רון סמוראי מרון סמוראי ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5377112

בניין בשלמות, רחוב הרב שר 14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס בניין בשלמות
כתובת רחוב הרב שר 14
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 19.8.21, 16:00
גוש 6122
חלקה 231

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא