התמחרות אינטרנטית - נכסמקרקעין בטבריה מנאמן
15.8.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס בטבריה

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין בחלקה 222 בגוש 15038 ברח' בר כוכבא 44 (לשעבר 38) בטבריה, כפנוי (להלן: "הנכס").

2. הצעות לרכישת הנכס מבוקשות בהליך של פירוק שיתוף בתיק פש"ר 16115-06-17 בבית המשפט המחוזי בנצרת, וכל הליכי המכר כפופים לאישור בית המשפט.

3. ניתן לקבל את מסמכי ההצעה במשרד עו"ד אריה חגי, רח' אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 14, גבעתיים, החל מיום 25.7.2021 בשעות העבודה המקובלות ו/או ע"י פניה לכתובת המייל שלמטה.

4. הצעות יוגשו במשרד עו"ד אריה חגי במעטפה במסירה ידנית. יש לצרף להצעה המחאה בנקאית לפקודת עו"ד אריה בשיעור 10% מסכום ההצעה. מציע אשר יחזור בו מהצעתו לאחר שיוכרז כזוכה, תחולט המחאתו.

5. המכירה תערך על פי הוראות בית המשפט. אין הח"מ אחראי לטיב הנכס, תאורו ותכונותיו והוא יימכר במצבו כפי שהינו (AS IS).

6. מציע אשר הצעתו תובא לאישור בית המשפט, יחתום על נוסח הסכם המכר שצורף למסמכי ההזמנה, כתנאי להגשת הצעתו לאישור.

7. אין לראות הזמנה זו בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה. אין הח"מ מתחייב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי שלא למכור את הנכס כלל, או לנהל משא ומתן עם המציעים או חלקם, הכל על-פי שיקול דעת הח"מ והוראות בית המשפט.

8. המבקש להשתתף בביקור יעביר בקשתו ופרטיו (לרבות שם, מס' ת.ז. כתובת מייל וטלפון נייד) בפקס למספר 03-6244407 או למייל הרשום מטה. על המבקש לוודא טלפונית את דבר קבלת הפקס/המייל ואת רישומו ברשימת המשתתפים בביקור.

9. סיור בנכס ייערך ביום 2.8.2021 וביום 4.8.2021 בשעה 14:00. המפגש: בקרבת הנכס.

10. הצעות יוגשו עד ליום 12.8.2021 בשעה 14.00.

11. ההתמחרות תיערך באופן ממוחשב ביום 15.8.2021 בשעה 12:00 באתר בידספיריט בכתובת www.bidspirit.com לאחר הרשמה מראש.

                                           


אריה חגי, עו"ד

נאמן לנכסי החייב אופיר גנון (בפשיטת רגל) על פי מינוי בית המשפט המחוזי מיום 18.3.21 בתיק 161115-06-17

רח' אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 14, גבעתיים

טל': 03-6244406, פקס: 03-6244407

מייל: banks@hagai-law.com


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל קרין זאבי, עו"ד מאריה חגי עורכי דין בטלפון 03-6244406

מבנה חד משפחתי (כפנוי), טבריה, ברח' בר כוכבא 44 (לשעבר 38)

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס מבנה חד משפחתי (כפנוי)
ישוב טבריה
שכונה מרכז העיר
כתובת ברח' בר כוכבא 44 (לשעבר 38)
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 12.8.21, 14:00
גוש 15038
חלקה 222

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא