8.8.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת שלוש דירות מגורים ומחסן ברח' כנפי נשרים 10, ירושלים:

1. בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (פר"ק 8475-06-20) מיום 13.7.2021, מתכבד בזאת עו"ד רונן מטרי, הנאמן לעמותת הצדקות המאוחדות, ע.ר. 580058219 (להלן: "הנאמן" ו-"העמותה", בהתאמה) לפנות בהזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות הבעלות במקרקעין הידועים כגוש 30261 חלקה 62 (להלן: "המקרקעין"), בנכסים המפורטים להלן (להלן יחד: "הממכר"):

1.1. תת חלקה 34 - דירת מגורים בת 5 חדרים, וכל יתר הזכויות הצמודות לה, ככל וישנן.

1.2. תת חלקה 47 - דירת מגורים בת 4 חדרים, וכל יתר הזכויות הצמודות לה, ככל וישנן.

1.3. תת חלקה 48 - דירת מגורים בת 5 חדרים, וכל יתר הזכויות הצמודות לה, ככל וישנן.

1.4. תת חלקה 38 - מחסן אליו מוצמד הגג, וכל יתר הזכויות הצמודות לה, ככל וישנן.

2. תתקבלנה הצעות על כלל הממכר ו/או על כל תת חלקה בנפרד.

3. בכפוף לשיקול דעת הנאמן, מסמכי ההזמנה, יינתנו למציעים בכפוף לתשלום סכום של 500 ₪, במזומן, בהעברה בנקאית לחשבון הפירוק או בשיק לפקודת הנאמן, אשר בכל מקרה לא יוחזר למציעים.

4. את ההצעה יש למסור בכתב אך ורק על גבי טופס ההצעה בנוסח הכלול במסמכי ההזמנה, במשרד הנאמן, שכתובתו ברחוב אריאל שרון 4, קומה 17, גבעתיים, במסירה אישית לידי עו"ד שניאור שפירא, במעטפה סגורה עליה רשום "הצעה לרכישת זכויות במקרקעין ברח' כנפי נשרים 10, ירושלים" וכן את שם המציע ו/או במייל לכתובת המייל shneor@mamlaw.co.il,  וזאת עד ולא יאוחר מיום 8.8.2021 בשעה 12:00,           זאת בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת הנאמן בנוסח הערבות הכלול במסמכי ההזמנה, של סניף בנק המצוי בישראל של מוסד בנקאי ישראלי מוכר, בתוקף עד ליום 31.12.2021 לפחות, בשיעור של 10% מגובה ההצעה, בתוספת מע"מ כדין ככל שחל.

5. הנאמן שומר על זכותו לחלט את הערבות הבנקאית של כל מציע שיחזור בו מהצעתו ו/או שלא יעמוד בתנאי הצעתו מכל סיבה שהיא, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שיגרמו, וללא צורך בהוכחתם. הערבות הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא התקבלה, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה.

6. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו והליך המכירה אינו מהווה מכרז. הנאמן אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן ו/או התמחרות עם מי מהמציעים ו/או לבקש הצעות נוספות לפי שיקול דעתו ו/או לבטל ו/או להשעות את ההליכים בכל שלב שהוא ו/או למכור את הממכר לכל צד ג' אף אם לא עמד בהליכים שלעיל, והוא רשאי שלא למכור את הממכר בכלל.

7. מובהר כי אין הנאמן מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי תיאור הממכר. הממכר יימכר במצבו המשפטי והפיזי כפי שהוא והיכן שהוא (AS IS and WHERE IS) וכי על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו, ועל ידי מומחים מטעמו את הממכר, ואת הזכויות הקיימות ו/או הפוטנציאליות של הממכר, לרבות מן ההיבט התכנוני, הפיזי והמשפטי, בטרם יגיש הצעתו, ואין להסתמך על הפרטים שבהזמנה זו. במסגרת בדיקה זו על המציע לגבש הצעתו באופן עצמאי מבלי שהוא מסתמך על מידע או מצג כלשהו של הנאמן. הנאמן לא יישא בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לממכר ו/או לכל עניין הנוגע להזמנה זו, והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.

8. הרכישה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בירושלים, במסגרת תיק פר"ק 8475-06-20, ועד לאישור כאמור לא יחייב הסכם המכר את הנאמן בשום דבר ועניין.

9. לקבלת מסמכי ההזמנה להציע הצעות ולכל עניין הקשור להגשת הצעות כאמור לעיל, יש לפנות לעו"ד שניאור שפירא ממשרד הנאמן, בטלפון 03-6109000 או באמצעות דוא"ל: shneor@mamlaw.co.il.


רונן מטרי, עו"ד

הנאמן


Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד שניאור שפירא из מטרי מאירי ושות' משרד עורכי דין по 03-6109000

ЛОТ 1:

דירה, 5 комнаты, ירושלים, רחוב כנפי נשרים 10


Комиссия аукционного дома: Подробнее

Тип имущества דירה
Город ירושלים
Адрес רחוב כנפי נשרים 10
последний день для размещения ставки Воскресенье, 8.8.21, 12:00
блок 30261
участок 62
под-участок 34
комнаты 5
кладовка יש
Примечания דירה וכל יתר הזכויות הצמודות לה, ככל וישנן

теги: