תאריך אחרון להציע הצעות 29/09 - חנות בבאר שבע מנאמן
יום רביעי, 29.9.21, 12:00 (שעון ישראל)

1. מסמכי השתתפות ניתן יהיה לקבל מאת עו"ד דבאח זיאד במשרד הח"מ

2. ביקור וסיור להצגת הממכר יתאפשר בתאום מראש עם הח"מ ב-3 מועדים קבועים מראש לפי שיקול דעתו של הנאמן

3.ההצעה תוגש למשרד הנאמן בכתובת הנ"ל, במעטפה סגורה, במסירה אישית, לידי הנאמן וזאת עד ליום 29/09/21 בשעה 12:00, התמחרות תתקיים במועד ובאופן שיוודע למציעים מראש(אלא אם כן יחליט בעל התפקיד, לפי שיקול דעתו, שלא לקיים התמחרות)

4.ההצעה תוגש באמצעות חתימה על הסכם המכר ונספחיו וצירוף מסמכי השתתפות חתומים על ידי המציע, מילוי כל התנאים ו/או צירוף כל המסמכים כאמור בטופס ההסכמה להשתתפות בהתמחרות.

5.להצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנת, ניתנת להערכה או לחילוט על פי דרישה בסך של 10% מגובה ההצעה בתוספת מע"מ.


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל זיאד דבאח, עו"ד מדבאח זיאד משרד עורכי דין בטלפון 08-6232082

חנות, באר שבע, רחוב טרומפלדור 83

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס חנות
ישוב באר שבע
כתובת רחוב טרומפלדור 83
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 29.9.21, 12:00
גוש 38003
חלקה 102
תת חלקה 5
גודל 22.1 מ"ר
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא