תאריך אחרון להציע הצעות 30/09 - 2 מגרשים מבא כח
יום חמישי, 30.9.21, 17:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת 2 מגרשים צמודים, שעל כ"א מהם בנוי בית ישן

בשכונת נווה שאנן בחיפה

הח"מ, בתפקידו כב"כ הבעלים, מזמין בזאת להציע הצעות לרכישת זכויות המקרקעין של 2 מגרשים צמודים, שיימכרו במאוחד לרוכש אחד, כדלקמן:

מגרש בשטח של 644 מ"ר המצוי בשדרות טרומפלדור 4א' , בחיפה / רחוב נחמיה 8, בחיפה והידוע כחלקה 6 בגוש 10892 עליו בנוי בית ישן (להלן: "נכס א'");

מגרש בשטח של 473 מ"ר המצוי בשדרות טרומפלדר 4 בחיפה והידוע כחלקה 8 בגוש 10892 עליו בנוי בית ישן (להלן: "נכס ב'").

הצעות לרכישת הנכסים יש להגיש למשרדו של הח"מ עד ליום 30 ספטמבר 2021 באמצעות מסמכים שימסרו למעוניינים במשרד הח"מ. להצעות יש לצרף המחאה בנקאית בשיעור 10% מסכום ההצעה אשר תחולט במידה ומציע שהצעתו תהא ההצעה שהתקבלה , יחזור בו מהצעתו.

אין לראות במידע המפורט לעיל או במידע שיימסר למעוניינים מצג כלשהו מטעם ב"כ הבעלים ו/או מי מטעמו ועל המציע לברר בעצמו ועל אחריותו את כל הפרטים הנוגעים לנכסים, לרבות פרטים בנוגע למצבם הפיסי, התכנוני והמשפטי, אפשרויות הניצול שלהם, חיובי המיסים והאגרות וכל מידע רלבנטי אחר בנוגע אליהם. אין הח"מ ו/או מי מטעמו אחראים על הנכסים והוא נמכרים במצבם כפי שהוא (AS IS) והמציע יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בקשר למצבם של הנכסים.

אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, והוא שומר לעצמו הזכות לנהל מו"מ עם מגישי ההצעות או מי מהם או עם אחרים. ב"כ הבעלים שומר לעצמו להאריך את המועד/לשנות את המועד האחרון להגשת הצעות.


לקבלת פרטים נוספים ומועדי ביקור בנכסים יש לפנות לגב' אורנה חלובה

ממשרד ב"כ הבעלים בטלפון – 04-8682020 או במייל orna@avni-law.co.il

       


יאיר אבני, עו"ד– ב"כ הבעלים

אבני, הרצוג את גורביץ-משרד עורכי דין

משד' פל-ים 2, חלונות הסיטי בנין ברוש, חיפה

טלפון: 04-8682020 פקס: 04-86820312 מגרשים צמודים, שעל כ"א מהם בנוי בית ישן, חיפה, שדרות טרומפלדור 4 ו4א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס 2 מגרשים צמודים, שעל כ"א מהם בנוי בית ישן
ישוב חיפה
שכונה נווה שאנן
כתובת שדרות טרומפלדור 4 ו4א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.9.21
גוש 10892
חלקה 8 ו-6
הערות - מגרש בשטח של 644 מ"ר המצוי בשדרות טרומפלדור 4א' , בחיפה / רחוב נחמיה 8, בחיפה והידוע כחלקה 6 בגוש 10892 עליו בנוי בית ישן (להלן: "נכס א'");
- מגרש בשטח של 473 מ"ר המצוי בשדרות טרומפלדר 4 בחיפה והידוע כחלקה 8 בגוש 10892 עליו בנוי בית ישן (להלן: "נכס ב'").
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא