מגרש בנתניה מבא כח
יום חמישי, 30.9.21, 16:00 (שעון ישראל)

מוצע בזאת להגיש הצעות לרכישת זכויות הבעלות במקרקעין הידועים כחלקה 454 בגוש 8238, מגרש מס' 111 בהתאם לתכנית נת/3/547 ברח' הטורים, בעיר נתניה (להלן: "המגרש" או "המקרקעין").


אין עוה"ד הח"מ ו/או הבעלים, אחראים לכל פגם ו/או אי התאמה שיתגלו במגרש ו/או לגבי תיאור המגרש ו/או לגבי מצבו הפיזי ו/או מצבו התכנוני, הרישומי והמשפטי ו/או באשר לזכויות הבנייה המותרות במגרש ו/או לגבי המצגים שקיבל ו/או יקבל המציע מכל גורם שהוא.


על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק את מלוא המידע על המגרש, לרבות מצבו הפיזי, התכנוני, הרישומי והמשפטי, ולערוך בדיקות בשטח המקרקעין, בדיקת זכויות הבניה המותרות במקרקעין ו/או אפשרויות הבנייה ו/או הייעוד ו/או הניצול המירבי של המקרקעין.

הח"מ שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או אחד מהם, כמו גם את הזכות לקיים התמחרות בין המציעים, ואינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין לראות בהזמנה זו משום מכרז, אלא אך ורק הודעה לציבור בדבר האפשרות להציע הצעות כמפורט לעיל. בכל מקרה דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו ו/או על ההצעות שתוגשנה ו/או על הליך בחירת ההצעה הזוכה.


הגשת ההצעה מותנית ברכישת חוברת מכרז בסך של 250 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו בכל מקרה), המכילה בין היתר, טופס הצעה כספית ונוסח הסכם מכר על נספחיו. לקבלת החוברת, יש לבצע העברה כספית לחשבון מס' 5486511, סניף 934 בבנק לאומי לישראל בע"מ, עבור "גינדי-כספי משרד עורכי דין", ולשלוח את אישור ההעברה הכספית לדוא"ל michraz@gindi-caspi.co.il המופיע מטה, לא יאוחר מיום 30.09.2021.


ההצעות יימסרו לידי עוה"ד אלירן דדון או עוה"ד ליאור יהודה ממשרד גינדי- כספי ושות' או במשרד עו"ד יהושע שוירץ, בהגשה פיזית במשרדי עוה"ד, וזאת עד לא יאוחר מיום 30.09.2021 עד השעה 16:00 (המועד האחרון להציע הצעות).


להצעות יש לצרף המחאה בנקאית בסך של 250,000 ש"ח לפקודת "גינדי כספי עורכי דין בנאמנות", בתוקף ל-3 חודשים מהמועד האחרון להציע הצעות קרי, 30.12.2021.לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאור יהודה, עו"ד מגינדי כספי ושות' - משרד עורכי דין בטלפון 03-9640777

מגרש, נתניה, בהתאם לתכנית נת/3/547 ברח' הטורים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש
ישוב נתניה
כתובת בהתאם לתכנית נת/3/547 ברח' הטורים
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 22.8.21, 16:00
גוש 8238
חלקה 454
מגרש 111
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא