תאריך אחרון להציע הצעות - מגרש בחולון מכונס נכסים
יום שני, 1.11.21, 17:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס (מגרש) בחולון

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת הזכויות – במקרקעין הידועים כחלקה 82 בגוש 6874 מגרש 205 לפי תכנית מפורטת ח/4/370 חולון (להלן: "הנכס"), כדלקמן:

1. הנכס נמכר במצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני כפי שהוא (AS IS) ועל המציע לבדוק בעצמו ובאחריותו את הנתונים העובדתיים, הפיזיים, התכנוניים והמשפטיים הנוגעים ו/או הקשורים לנכס לרבות ומבלי למצות בנושאי תכנון, רישוי, גבולות מקרקעין, היתרי בניה, חריגות בניה, מיסוי, אחוזי בנייה, רישום הזכויות ו/או כל נתון אחר.

2. כונס הנכסים לא יהיה אחראי למצבו של הנכס ו/או לשימוש המותר בו.

3. תנאי להגשת הצעות הינו חתימה על מסמכי ההזמנה אותם ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים.

4. את ההצעות יש להגיש בכתב למשרד כונס הנכסים באופן של מסירת מסמכי הזמנה שיימסרו במשרד הח"מ כשהם חתומים על ידי המציע (לאחר השלמת הנתונים הנדרשים מהמציע, לרבות פרטי המציע, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה)

עד ליום 01/11/2021 בשעה 17:00, בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית (שתהא בתוקף ל- 90 יום ממועד מסירתה), לפקודת כונס הנכסים בשיעור של 10% מסכום ההצעה בתוספת מע"מ (ככל שחל).

5. הצעות יתקבלו החל מסך של 30,000,000 ₪.

6. ההמחאה/הערבות תחולט במקרה שמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו.

7. המחאה/ערבות שתינתן על ידי מציע שהצעתו לא תתקבל, לא תופקד בבנק ותוחזר למציע שלא יזכה וזאת ללא פרשי הצמדה ו/או ריבית.

8. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך.

9. דיני המכרזים לא יחולו על מכירה זו.

10. כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים או מי מהם, לרבות בדרך של התמחרות בין המציעים ו/או חלקם, או בכל דרך שימצא לנכון, וכן רשאי כונס הנכסים, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, למכור את הנכס שלא באמצעות "ההזמנה להציע הצעות" כאמור לעיל ו/או שלא למכור את הנכס כלל.

11. המכירה כפופה לאישור בית משפט השלום בראשון לציון בתיק ת.א. 42001-03-15.


כפיר גבע, עו"ד- כונס נכסים

רח' שפע טל 1, תל אביב

טל: 03-5607010 ; פקס: 03-5607020

kfir@gevagolan.co.il


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל כפיר גבע, עו"ד ונוטריון מגבע - גולן | משרד עורכי-דין בטלפון 03-5607010

זכויות במגרש, חולון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות במגרש
ישוב חולון
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪30,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 1.11.21, 17:00
גוש 6874
חלקה 82
מגרש מגרש 205 לפי תכנית מפורטת ח/4/370
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מינוי כונס
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא