דירה בירושלים מכונס נכסים
19.9.21

- שווי הנכס הוערך ע"י שמאית מקרקעין בסך של כ- 1,370,000 ש"ח
סכום מינימום להגישת הצעה הוא 1,370,000 ש"ח
- הצעות לרכישת הנכס - תהיינה נקובות בש"ח
צמוד למדד המחירים לצרכן מהיום
(במקרה של מדד שלילי - סכום קרן ההצעה לא יופחת)
ותוגשנה למשרד הח"מ עד ליום 19/09/2021
בצירוף פרטי המציע לרבות: שם, מען, מס' ת"ז, מס' טלפון וכתובת מייל - של המציע.
- השיק הבנקאי - יינתן ע"י הבנק עקב חיוב חשבון הבנק הפרטי של המציע.
- לביקור בנכס - נא לפנות אל הח"מ אימייל: zaretsky.law@013net.net
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חנה זרצקי, עו"ד מזרצקי | משרד עורכי דין בטלפון 02-6244128

דירה, ירושלים, דרך חברון 150

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת דרך חברון 150
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 19.9.21, 10:00
גוש 30092
חלקה 45
תת חלקה 12

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא