דירה בקריית ים מכונס נכסים
12.9.21

- הצעות בכתב יוגשו לחתו"מ לא יאוחר
מיום 12/09/2021 בשעה 14:00,
בצירוף ערבות בנקאית בלתי מוגבלת בזמן או שיק בנקאי בגובה 10% מסכום ההצעה, כערבות.
- מציע שהצעתו התקבלה,
יחתום מיד על הסכם המצוי במשרד החתו"מ.
לקבלת פרטים נוספים ובירור זמני ביקור בנכס
נא לפנות במייל: 6139292@gmail.com
- צפי מסירת החזקה בדירה, הינו ביום 01/02/2022
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יעקב בראל מיעקב בראל | משרד עורכי דין בטלפון 052-2935860

דירה, קריית ים, רחוב שפרינצק 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב קריית ים
כתובת רחוב שפרינצק 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 12.9.21, 14:00
גוש 10444
חלקה 1632
תת חלקה 6

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא