דירה בחיפה מכונס נכסים
19.9.21

הח"מ, במסגרת תפקידה ככונסת נכסים, עפ"י החלטת בית המשפט לעניני משפחה בחיפה בתיק 72877-01-20

והחלטת ראש ההוצל"פ בחיפה  בתיק 523933-04-21, 

מזמינה בזה הצעות לרכישת הזכויות בדירת 5 חדרים,  המצויה ברחוב חמדה 18/12 נאות פרס בחיפה,

וידועה כגוש 10733 חלק מחלקה 116(להלן: "הנכס"). 

1. המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור לנכס. הח"מ אינה מקבלת על עצמה כל אחריות למצבו של הנכס מבחינה פיזית, תכנונית, משפטית או מכל בחינה אחרת, ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו, בכל גוף ו/או רשות ממלכתית, עירונית ואחרת, כל פרט וכל מידע הדרוש להגשת ההצעה.

2. הנכס ימכר כפנוי במצבו הפיזי, התכנוני ההנדסי והמשפטי הנוכחי (AS-IS), על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצב וטיב הנכס וכל יתר הנתונים, המגבלות והתנאים החלים לגביו, לרבות ברשויות השונות, ואת אפשרויות ניצולו, והמציע יראה כמי שבדק את הנכס ואת כל הנתונים שבו. המידע והמסמכים שניתנים ע"י כונסת הנכסים לרבות השמאות לא יהווה בסיס למצג כלשהו מטעמה ואינם מהווים תחליף לבדיקות עצמאיות של המציע לבצע בעצמו ועל אחריותו.

3. מועד לביקור בנכס נקבע ליום ה' 9/9/21 בשעה 17:00 בדיוק (ולמשך חצי שעה בלבד).

4. לקבלת מסמכים בנוגע להליך הזמנה זה, הכוללים את מסמכי ההצעה, וחוות דעת שמאית (ללא הערכת שווי),

יש לפנות לח"מ באמצעות המייל בלבד: lawgilboa@gmail.com

5. הצעות חתומות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב, אך ורק על גבי טופס שניתן לקבל במשרד הח"מ, עד לא יאוחר מיום 19/9/21 בשעה 15:00. הח"מ שומרת לעצמה את הזכות לקבל הצעות מאוחרות, לפי שיקול דעתה. לכל הצעה תצורף המחאה בנקאית לטובת הח"מ, בשיעור 10% מסכום ההצעה. ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם מראש במידה שהמציע, שהצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם מכר מיד עם קבלת הצעתו. מחיר ההצעה יהיה נקוב בש"ח ועליה לפרט את שמו, כתובתו, מס' ת"ז ופרטי ההתקשרות של המציע.

6. הח"מ תהיה רשאית להאריך מדי פעם את המועד האחרון להגשת הצעות ו/או לפרסם הזמנה נוספת בתנאים אלה או אחרים, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שום אדם, לרבות מי שהגיש הצעה, לא יהא זכאי לטעון טענה כלשהי בקשר לכך.

7. על הזמנה זו ועל העסקה נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ותהיה רשאית לא למכור כלל את הנכס ו/או למכור כל חלק ממנו, למרות שהוגשו הצעות, ו/או רשאית לשנות את מתכונת המכירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8. לא ישולמו דמי תיווך.

9. ההתקשרות כפופה לאישור לשכת ההוצאה לפועל בחיפה.


לפרטים יש לפנות לעו"ד מיכל גלבוע באמצעות המייל בלבד: lawgilboa@gmail.com


לפרטים נוספים

דירה, 5 חדרים, חיפה, רחוב חמדה 18/12

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חיפה
שכונה נאות פרס
כתובת רחוב חמדה 18/12
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 19.9.21, 15:00
גוש 10733
חלקה 116
חדרים 5

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא