קרקע בעוספיא מנאמנה
14.9.21

הח"מ, במסגרת תפקידה כנאמנה בהליך פש"ר , ולפי החלטת ביהמ"ש המחוזי בחיפה בתיק פש"ר 4883-06-19,
מזמינה בזה הצעות לרכישת זכויות של כ-635 מ"ר בלתי מסוימים בקרקע ביעוד גן לאומי המצויה בגוש 17151
חלק מחלקה 3 בעוספיא. (להלן: "הנכס").
1. המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור לנכס. הח"מ אינה מקבלת על עצמה כל אחריות למצבו של הנכס מבחינה פיזית, תכנונית, משפטית או מכל בחינה אחרת, ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו, בכל גוף ו/או רשות ממלכתית, עירונית ואחרת, כל פרט וכל מידע הדרוש להגשת ההצעה.
2. הנכס ימכר כפנוי במצבו הפיזי, התכנוני ההנדסי והמשפטי הנוכחי (AS-IS), על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצב וטיב הנכס וכל יתר הנתונים, המגבלות והתנאים החלים לגביו, לרבות ברשויות השונות, ואת אפשרויות ניצולו, והמציע יראה כמי שבדק את הנכס ואת כל הנתונים שבו. המידע והמסמכים שניתנים ע"י הנאמנה לרבות השמאות לא יהווה בסיס למצג כלשהו מטעמה ואינם מהווים תחליף לבדיקות עצמאיות של המציע לבצע בעצמו ועל אחריותו.
3. לקבלת מסמכים בנוגע להליך הזמנה זה, הכוללים את מסמכי ההצעה, וחוות דעת שמאית (ללא הערכת שווי),
יש לפנות לח"מ באמצעות המייל בלבד: lawgilboa@gmail.com

4. הצעות חתומות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב, אך ורק על גבי טופס שניתן לקבל במשרד הח"מ,
עד לא יאוחר מיום 14/9/21 בשעה 15:00
הח"מ שומרת לעצמה את הזכות לקבל הצעות מאוחרות, לפי שיקול דעתה. לכל הצעה תצורף המחאה בנקאית לטובת הח"מ, בשיעור 10% מסכום ההצעה. ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם מראש במידה שהמציע, שהצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם מכר מיד עם קבלת הצעתו. מחיר ההצעה יהיה נקוב בש"ח ועליה לפרט את שמו, כתובתו, מס' ת"ז ופרטי ההתקשרות של המציע.
5. הח"מ תהיה רשאית להאריך מדי פעם את המועד האחרון להגשת הצעות ו/או לפרסם הזמנה נוספת בתנאים אלה או אחרים, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שום אדם, לרבות מי שהגיש הצעה, לא יהא זכאי לטעון טענה כלשהי בקשר לכך.
6. על הזמנה זו ועל העסקה נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ותהיה רשאית לא למכור כלל את הנכס ו/או למכור כל חלק ממנו, למרות שהוגשו הצעות, ו/או רשאית לשנות את מתכונת המכירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. לא ישולמו דמי תיווך.
8. ההתקשרות כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה

לפרטים יש לפנות לעו"ד מיכל גלבוע באמצעות המייל בלבד: lawgilboa@gmail.com

לפרטים נוספים

קרקע ביעוד גן לאומי, עוספיא

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס קרקע ביעוד גן לאומי
ישוב עוספיא
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 14.9.21, 15:00
גוש 17151
תת חלקה 3
גודל 635 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא