דירה ברמת השרון מכונס נכסים
יום חמישי, 21.10.21, 16:00 (שעון ישראל)

מוזמנים בזאת להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' שח"ל 35,

קומת קרקע, הידועה כגוש: 6551 חלקה: 377 תת חלקה: 2 (להלן: "הדירה").

1. המציע אחראי באופן בלעדי ומוחלט לבדיקת מצבו התכנוני, הרישומי, המשפטי והפיזי של הדירה בעצמו
ואין במודעה זו או בכל חומר ו/או מידע שיימסר ע"י הח"מ כדי להוות מצג כלשהו.
2. הדירה נמכרת במצבה הפיזי והמשפטי AS IS, כשהיא פנויה ממיטלטלין. לח"מ אין כל מידע לגבי מצב הדירה.
האחריות לבדיקת הדירה, בכל היבט שהוא, מוטלת על המציע ובאחריותו בלבד.
3. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש למשרדו של הח"מ  עד ליום 21/10/2021 עד השעה 16:00 בתיאום עם משרדי הח"מ.
4. התמחרות בין המציעים או חלקם תיעשה במועד ובדרך שיקבעו
(בהתאם למגבלות והנחיות משרד הבריאות שיחולו באותה עת ובכפוף לאישור ההוצל"פ).
5. ההצעה תוגש ע"ג טופס הצעת רכישה אשר ניתן לקבל בתיאום עם משרדי הח"מ.
6. להצעה יצרף המציע צ'ק בנקאי בשיעור של 10% מסכום ההצעה,
ערבות לפקודת הח"מ או ערבות בנקאית כספית בלתי מותנית,
ערוכה לפקודת הח"מ בשיעור של 10% מסכום ההצעה לתקופה של 3 חודשים מיום הוצאתה.
7. מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא - ערבותו תחולט.
8. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. המכירה כפופה לאישור ההוצאה לפועל בפתח-תקווה בתיק 513152-02-21.
10. הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם מגישי ההצעות ו/או להעריך את המועד להגשת ההצעות
ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או עם אחרים.
11. אין לראות במודעה זו מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.
12. הח"מ לא יהיה אחראי למום או אי התאמה בנכס או בזכויות בו מכל סוג שהוא.
13. לא ישולמו דמי תיווך מטעם הח"מ.
14. לקבלת מידע נוסף ותיאום ביקור בדירה, יש לפנות למשרדו של הח"מ.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דן טוניק, עו"ד מדן טוניק | משרד עורכי דין בטלפון 03-6126316

דירה, רמת השרון, רחוב שח"ל 35

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב רמת השרון
כתובת רחוב שח"ל 35
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 21.10.21, 16:00
גוש 6551
חלקה 377
תת חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא