התמחרות אינטרנטית - דירת מגורים ברמת ישי מנאמן
יום ראשון, 24.10.21, 15:30 (שעון ישראל)

הזמנה לציבור להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברמת ישי

מתוקף תפקידי כנאמן בתיק פש"ר 73380-10-18 בעניין גב' אריאל שרה ת.ז. 37608494 מתפרסמת בזאת הצעה לרכישת דירת מגורים בת 3 חדרים, 83 מ"ר + מרפסת לא מקורה בשטח של 8 מ"ר, קומה ב', ברח' האורן 51, רמת ישי, הידועה כגוש 11183 חלקה 38 תת חלקה 3 (להלן: "הנכס") כמפורט להלן:

המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בנצרת. המידע בהזמנה זו הוא כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד הנאמן, עו"ד אייל עברון, בכל עניין הקשור לנכס. רכישת הנכס תעשה על אחריות הרוכש, במצבו היום (AS-IS) וללא כל מצג מאת הנאמן. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הנכס, מצבו התכנוני, הרישוי , הרישומי, המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולו, הזכויות בנכס וכל יתר המגבלות החלות על הנכס.

הצעות בכתב, עם פרטי המציע, יש למסור למשרדו של עו"ד אייל עברון, בכתובת מטה,

עד ליום 21.10.2021 בצירוף אישור העברה בנקאית 10% מגובה ההצעה לחשבון נאמנות ע"ש עו"ד אייל עברון. סכום זה יחולט בכל מקרה שבו מציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו.

ניתן להוריד את טופס ההרשמה באתר Bidspirit.com או דרך דף הפייסבוק של משרד עו"ד אייל עברון.

הצעה זו כפופה לנוסח חוזה המכר אותו ניתן בדרכים המפורטות כאמור לעיל, שעליו יידרש המציע לחתום.

הנאמן לא מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוה ביותר או בכלל והוא שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם המציעים ועם אחרים או לערוך התמחרות בין המציעים או בין חלק מהם או בין אחרים או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק. דיני המכרזים אינם חלים על מכר זה.

הדירה תיפתח לביקור במועדים הבאים:

ביום 3.10.2021 בשעות 14:30-15:30

וביום 11.10.2021 בשעות 11:30-12:30

על כל המעוניין לבקר בדירה יש להירשם במשרדי הנאמן לכך קודם להגעה.

הנאמן לא ישלם דמי תיווך.

לפרטים נוספים אודות הנכס ואודות הליך ההתמחרות המקוונת ניתן לקבל באתר בידספיריט או דרך דף הפייסבוק.

         

אייל עברון, עו"ד , בתפקידו כנאמן

רח' מדינת היהודים 85 כניסה G , הרצליה פיתוח

טלפון 09-9500090 פקס 09-9509575


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמרי אושינסקי, עו"ד ב"כ הנאמן מאייל עברון | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 09-9500090

דירה, 3 חדרים, רמת ישי, ברח' האורן 51

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב רמת ישי
כתובת ברח' האורן 51
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 21.10.21
גוש 11183
חלקה 38
תת חלקה 3
חדרים 3
קומה 2
הערות לרכישת דירת מגורים בת 3 חדרים, 83 מ"ר + מרפסת לא מקורה בשטח של 8 מ"ר, קומה ב', ברח' האורן 51, רמת ישי, הידועה כגוש 11183 חלקה 38 תת חלקה 3.
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא