דירה באילת מכונס נכסים
10.10.21

- מוזמנות בזה הצעות בכתב לרכישת זכויות בעלות הדירה כנ"ל,
הצעות לרכישת הדירה יש להגיש אך ורק על גבי טופס
אותו ניתן לקבל אצל כונסי הנכסים וכן לקבל
נוסח הסכם האמצעות אימייל ו/או פקס (כמפורט להלן)
- טופס ההצעה ימולאו באופן מלא ובמקום המיועד
בטופס לרבות פרטי הזיהוי, המען, פרטי אימייל טלפון ופקס,
והכול בחתימת המציע.
כל הצעה כנ"ל המוגשת לא תפחת
ממחיר ההמינימום  מסך של לפחות 1,250,000 שקלים.
- ההצעה תוגש לכונסי הנכסים במען שלהלן ו/או במסירה אישית/ישירה
עד ולא יאוחר מיום 10/10/2021 בשעה 16:00
בצירוף צילום ת.ז ובצירוף המחאה בנקאית
לפקודת "עו"ד משה מיכאל כהן ועו"ד יאול יפת"
בשיעור של לפחות 10% מההצעה ובלבד
שלא יפחת מסך של 125,000 שקלים
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יואל יפת, עו"ד מגרשון אלינסון | משרד עורכי דין בטלפון 03-6916158

דירה, 4 חדרים, אילת, רחוב משעול הכנענים 3 דירה מספר 58

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב אילת
כתובת רחוב משעול הכנענים 3 דירה מספר 58
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 10.10.21, 16:00
גוש 40093
חלקה 31
תת חלקה 62
חדרים 4
קומה 15
הערות דירה עם נוף מרהיב למפרץ אילת

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא