התמחרות אינטרנטית - דירה בחיפה מכונס נכסים
יום ראשון, 31.10.21, 16:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות

================================

לרכישת דירת מגורים ברחוב נחמיה 46, חיפה הידועה

כחלקה 61 תת חלקה 5 בגוש 10882 (להלן – "הנכס")

1. הנכס יימכר במקום המצאו (WHERE IS)ובמצבו (AS IS).

2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המצב הפיזי, ההנדסי, המשפטי, התכנוני של הנכס, או הרישוי של הנכס אם יש כזה, מגבלותיו אם יש, האפשרות לניצולו וכל ענין אחר בקשר עם הנכס וסביבתו. האחריות בעניין זה תהיה על המציע בלבד ואין במידע הכלול בהזמנה זו ו/או בזה שיימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלפי המציע ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על הח"מ ו/או כדי לשחרר את המציע מלבדוק את הנכס ואת הזכויות בנכס ו/או מצבו ו/או האפשרויות לניצולו.

3. טופס ההצעה לרכישת הנכס יחד עם נוסח חוזה המכר ניתן לקבל במשרדי כונס הנכסים הח"מ. לקבלת המסמכים נא לפנות לעו"ד רומי קפולסקי סלע או במייל romi@podo-law.com במשרד עו"ד פודורובסקי בחדרה, בטלפון 04-6336717.

4. ניתן לקבל פרטים רלבנטיים באתר https://houses.bidspirit.com/podorowski-law.

5. הצעה ניתן להגיש בכתב אך ורק על גבי טופס ההצעה בצירוף חוזה רכישה חתום בידי המציע והמחאה בנקאית ערוכה לפקודת הח"מ בסכום של 10% מסכום ההצעה. ההצעה תוגש חתומה, למשרד הח"מ עד ליום 25.10.2021 בשעה 16:00.

6. הצעה שלא תוגש עם טופס ההצעה ואשר לא תימסר עם ההמחאה הבנקאית וחוזה מכר חתום לא ידונו ע"י הח"מ. הצעות עם הסתייגויות או תיקונים למסמכים הללו לא ידונו.

7. מציע שהצעתו תוכרז כהצעה הגבוהה ביותר ע"י כונס הנכסים ויחזור בו מהצעתו או שלא יקיים תנאי מתנאי הצעתו, או לא ישלים את הליך הרכישה, מכל סיבה שהיא תחולט ההמחאה דנן כפיצוי מוסכם.

8. הח"מ רשאי לערוך התמחרות בין המציעים לרבות אינטרנטית באתר bidspiritאשר תעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב, לאחר הפקדת ההמחאה הבנקאית אצל כונס הנכסים.

9. ביקור בנכס ייערך ביום 11.10.2021 בשעה 16:30, ביום שישי 15.10.2021 בשעה 09:00 וביום 20.10.2021 בשעה 16:00.

10. התמחרות תתקיים ביום 31.10.2021 בשעה 16:00 באינטרנט באמצעות אתר bidspirit.

11. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה או הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא או שלא לבחור הצעה כלשהיא והוא יהיה רשאי להאריך מועדים ו/או לפרסם הזמנה/ות חדשה/ות להציע הצעות לרכישת הנכס ו/או לקבל הצעות נוספות והכל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

12. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

13. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך בגין העסקה.

14. המכירה מותנית וכפופה לאישור כב' רשם ההוצל"פ בחדרה.


אליעזר פודורובסקי, עו"ד - כונס נכסים

הרברט סמואל 59, חדרה

טלפון: 6336717 - 04 פקס: 6323118 - 04

20423/85.1-236


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רומי קפולסקי סלע, עו"ד מפודורובסקי משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-6336717

דירה, חיפה, רחוב נחמיה 46

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת רחוב נחמיה 46
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 25.10.21, 16:00
גוש 10882
חלקה 61
תת חלקה 5
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא