תאריך אחרון להציע הצעות - נכס בירושלים מכונסת נכסים
יום רביעי, 15.12.21, 16:00 (שעון ישראל)

הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב אדמון 2, שכונת מאה שערים, ירושלים והידועה כגוש 30061, חלקה 42 (להלן:"הנכס")

1. הנכס יימכר כפנוי במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי (AS IS) במסגרת הליכי פש"ר בתיק מספר 33956-03-13 המתנהל בבית משפט המחוזי בירושלים.

2. על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס וכל הכרוך בכך, לרבות המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס והתאמתו לדיני התכנון והבניה.

3. המציע יראה כמי שבדק את הנכס ואת כל הנתונים לעיל ובכל מקרה כונס הנכסים לא ישא באחריות מכל מן וסוג, בקשר לזכויות, מלבד החובות המוטלים עליו בדין.

4. למען הסר ספק מובהר כי כונס הנכסים אינו מייצג את המציעים בכל הקשור למכירת הנכס ולרישום הזכויות ע"ש הזוכה בנכס.

5. הצעות בכתב יש למסור למשרדה של הח"מ עד לתאריך 15.12.2021 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד ענבל אלוש לוצאטו בשיעור 10% מגובה ההצעה וכמו כן יש לחתום על טופס הצעה. ההתמחרות תבוצע דרך אתר בידספירט .

6. במקרה בו מציע, שהצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו תחולט ההמחאה וזאת גם אם טרם הושלם הליך המכירה.

7. הסכם המכר מצוי במשרד הח"מ לעיון המציעים.

8. המציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם המכר בנוסח המצוי במשרדי כונסת הנכסים ללא כל שינויים בו. יתרת התמורה תשולם תוך 30 ימים מיום אישור המכר ע"י הזוכה ואישור ביהמ"ש.

9. אין הח"מ מתחייבת למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל ושומרת היא על זכותה לנהל התמחרות בין המציעים.

10. המכירה כפופה לאישור הזוכה ובית המשפט.


נוכח מציעים והצעות שהתקבלו לאחרונה, וכן פניות של מתעניינים נוספים, מוארך בזאת המועד להגשת הצעות עד ליום 15.12.21.לאחר תום המועד יקבע מועד להתמחרות


לקבלת מידע לגבי הנכס וימים להצגתו יש לפנות למשרדי הח"מ באמצעות דוא"ל:

officeal@luzzatto-mindel-law.co.il


 ענבל אלוש לוצאטו, עו"ד

כונסת נכסים

רחוב רחה פריאר 9, באר שבע

טל: 08-6230922


לפרטים נוספים

מבנה למגורים ומסחר, ירושלים, אדמון 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מבנה למגורים ומסחר
ישוב ירושלים
שכונה מאה שערים
כתובת אדמון 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 30.11.21
גוש 30061
חלקה 42
מסמכים:
חוות דעת שמאי
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא