תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בנתיבות מכונס נכסים
יום ראשון, 7.11.21, 15:00 (שעון ישראל)

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירה בת 4 חדרים

הידועה כגוש ארעי 39579 חלקה 54 וחלקי חלקות 55 ו- 73,

רח' הרב גרשונוביץ 46/17 נתיבות,  קומה 5 דירה מס' 24 (להלן: "המקרקעין").

2. על המציע חלה החובה והאחריות לבדיקה של כל הפרטים הנוגעים למקרקעין
מבחינה פיזית, משפטית ורישומית והוא רוכש את הזכויות במקרקעין במצבו הנוכחי כמו שהוא (AS IS). לח"מ אין ולא תהיה כל אחריות בגין פרט כלשהו הקשור במקרקעין ובמכירתו. לח"מ אין ולא תהיה כל אחריות בגין פרט כלשהו הקשור במקרקעין ובמכירתו ואין במסמכים המצ''ב כדי לחייב את כונס הנכסים ו/או מי מטעמו.
- מועדי ביקור בנכס נקבעו לימים:
20/10/21 שעה 14:00-15:00
28/10/21 שעה 14:00-15:00 
3. המציע ישא בכל תשלומי החובה החלים על המקרקעין מיום חתימת הסכם המכר ובכל תשלום הכרוך ברישום הזכויות במקרקעין בשמו. 
4. הצעות לרכישת המקרקעין יש להגיש על גבי טופס הצעה למשרד הח"מ
עד ליום 7/11/21 שעה 15:00 על המציע לפרט את שמו, מענו, ת.ז./מס. תאגיד
וסכום ההצעה. 
5. להצעה תצורף המחאה בנקאית לפקודת כונס הנכסים בשיעור 10%
מהסכום המוצע לפקודת הח"מ. 
6. תשלום מע"מ בגין מכירת המקרקעין אם יחול, ישולם ע"י הקונה.
הח''מ לא ישלם דמי תיווך. 
7. מציע שהצעתו תתקבל יחוייב לחתום על הסכם רכישה שינוסח
ע''י משרד כונס הנכסים.
8. במקרה שהמציע, אשר הצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום
על הסכם הרכישה תוך 5 ימים מיום שהודע לו שהצעתו נתקבלה,
תחולט ההמחאה כפיצוי מוסכם. 
9. על מכירת הזכויות במקרקעין לא יחולו דיני המכרזים.
הח"מ שומר על זכותו לנהל מו"מ בנפרד עם מי מהמציעים ולנהל תחרות ביניהם
ואינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.
הח''מ שומר על זכותו לבטל פניה זו לקבלת ההצעות,
להאריך המועד להגשת ההצעות גם ללא הודעה נוספת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
במקרה של ביטול הפניה לקבלת הצעות תוחזר למציע ההמחאה הבנקאית
שצורפה על ידו להצעה.
10. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל''פ.

יונה לוברט, עו"ד - כונס נכסים
רח' החשמונאים 90, ת"א
טל': 03-5621010 פקס: 03-5621616

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יונה לוברט, עו"ד מיונה לוברט | עורך דין בטלפון 03-5621010

דירה, 4 חדרים, נתיבות, רחוב גרשונוביץ 46/17 דירה מס' 24

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב נתיבות
כתובת רחוב גרשונוביץ 46/17 דירה מס' 24
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 7.11.21, 15:00
גוש 39579
חלקה 54, 55 ו- 73
חדרים 4
קומה 5
מסמכים:
אישור זכויות משכנת
אישור זכויות רמ''י
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא