בית בפתח תקוה מכונס נכסים
16.11.21

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות בגוש 6606 חלקה 66

תת חלקה 6 פתח תקווה (להלן "הנכס")

2. שטח החלקה 860  מ"ר. שטח הנכס 178 מ"ר (עפ"י היתר 1232) וחו"ד שמאי.

3. הנכס יימכר במצבו הנתון As Is וכפי שיהיה ביום מסירת החזקה בו.

האחריות לבדיקת כל פרט מהותי , משפטי, פיזי תכנוני,

הנדסי לרבות כל הנוגע להיתרים ואישורים מהרשויות השונות

וכל פרט אחר הנוגע לנכס מוטלת על המציעים בלבד.

4. הכונסים ו/או מי מטעמם אינם אחראיים בשום צורה שהיא

ולא ניתנת אחריות כלשהי באשר למצבו המשפטי, הפיזי,

התכנוני וההנדסי ו/או אחר של הנכס ו/או של הזכויות בו.

5. ניתן לראות את הנכס בתיאום טלפוני מראש עם הכונסים שפרטיהם להלן. 

6. סיור נוסף למציעים ומתעניינים יתקיים בתאריך  8 נובמבר שעה 5 עד 7 ערב קיבוץ גלויות 3 פתח תקווה

צרו קשר בפרטי לקבל דף הצעה למחיר למי שמעוניין

7. מס שבח אם יחול ישולם ע"י המוכר.

8. מס רכישה , היטל השבחה, דמי שינוי יעוד וניצול , מע"מ ומיסים אחרים

ככל שיחולו ישולם ע"י הרוכש.

9. המציע שיזכה יטפל בהעברת הזכויות בנכס על שמו ויישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכים בכך במלואם.

10. המציע שיזכה יחתום על הסכם המכר על פי נוסח שיומצא לו ע"י משרד הכונסים.

11. ככל שהמציע יהיה מעוניין שהעברת הזכויות תתבצע עי משרדי הח"מ

יהיה עליו להסדיר זאת בנפרד עם הח"מ וזאת לאחר שזכה בהצעתו וללא תלות בכך.

12. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה במשרד כונסי הנכסים

בשעות העבודה המקובלות

עד ליום חמישי 16/11/2021 בשעה 16:00

על גבי המעטפה יש לציין "הצעה לרכישת נכס צמוד קרקע בפתח תקווה".

ההצעה תהיה נקובה בשקלים חדשים.

13. מחיר כניסה להתמחרות הינה 1,850,000 מי"ש במימוש מהיר.

14. להצעה תצורף המחאה בנקאית לפקודת עורכי הדין נינבורג רות וניסו דני

בסך של 10% מגובה ההצעה.

15. ההצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית תיפסל.

16. .ההמחאה הבנקאית תחוזר למציע שלא זכה בהצעתו

או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות. 

17. מציע שהצעתו תתקבל ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים מכל סיבה שהיא את תנאי

ההצעה ו/או לא ישלים את הליך המכר, תחולט ההמחאה הבנקאית שנתן כפיצוי מוסכם

מראש וללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לפגוע בזכות ו/או בסעד אחר.

18. מובהר כי על הזמנה זו כמו גם הצעות המציעים לא חלים דיני המכרזים

וכי הכונסים אינם מחויבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

או כל הצעה שהיא ושמורה להם הזכות לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציע/ים

או אם חלקם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם

ושמורה לה הזכות לבטל הזמנה זו.

19. הכונסים לא ישלמו דמי תיווך. 

20. מכירת הנכס כפופה לאישור ביה"מ לענייני משפחה תיק תמ"ש 20-10-800.

21. הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך

היא מופנית לכל מציע /ה או מציעים אפשריים.

22. מענה והבהרות יינתנו עי משרד הח"מ באמצעות דרכי התקשורת

המפורטים להלן בשעות העבודה ועד 19:00 בערב

23.התמחרות תתקיים ב18/11 בשעה 17:00 בנכס.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- עוה"ד ניסו דני

בר כוכבא 4 (מגדל קומה 12) בני ברק

נייד: 052-4223232

משרד: 077-4054037

מייל: nissodlaw@gmail.com

- עו"ד רות ל. נינבורג

לשם 9 הוד השרון

נייד: 0502623235

משרד : 09-7422229

מייל: ruthinin@gmail.com

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד רותי נינבורג מרות ל. נינבורג | עורכת דין נוטריון ומגשרת בטלפון 09-7422229

נכס צמוד קרקע, פתח תקוה, רחוב קיבוץ גלויות 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נכס צמוד קרקע
ישוב פתח תקוה
כתובת רחוב קיבוץ גלויות 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 16.11.21, 16:00
גוש 6046
חלקה 66
תת חלקה 4
גודל 178 מ"ר
הערות שטח החלקה 860 מ"ר
הנכס 178 מ"ר
(עפ"י היתר 1232)
וחוו"ד שמאי

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא