פנטהאוז על הים בנתניה מבא כח
יום שלישי, 30.11.21, 14:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת פנטהאוז

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת פנטהאוז בשטח ברוטו של 240 מ"ר ו- 60 מ"ר מרפסת, קומה 18, בבניין המכונה מגדל סי, הפונה לכיוונים: דרום, מערב, מזרח

ידוע כגוש 8253, חלקה 101, דירה מספר 1818 ונמצא בשדרות עובד בן עמי 2, נתניה (להלן: "הפנטהאוז").

2. הפנטהאוז בעל נוף מרהיב לים ימכר במצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני כפי שהוא

(AS IS). באחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לפנטהאוז, לרבות ייעודו, מצבו הפיזי, התכנוני, הרישומי המשפטי ובכל היבט אחר וכן את כל אפשרויות הניצול שלו, חיובי המס, ההיטלים, האגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו.

3. לא תתקבלנה הצעות במחיר מוצע שיהיה נמוך מ- 4,800,000 ₪.

4. הצעות לרכישת הפנטהאוז יש להגיש בכתב במשרדו של הח"מ בכתובת הרשומה מטה עד ולא יאוחר מיום 30.11.2021 בשעה 14:00. להצעה תצורף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית בתוקף ל – 60 יום מיום עריכתה בסכום ששיעורו 5% מסכום ההצעה, כשהיא נקובה בשקלים, וערוכה לפקודת: "עו"ד יוסף שטבהולץ בנאמנות עבור יאיר פרבר". מציע שהצעתו תתקבל ואשר יחזור בו מהצעתו ההמחאה הבנקאית או הערבות הבנקאית יחולטו ולא יוחזרו.

5. לתיאום ביקור בפנטהאוז נא לפנות בכתב למר רוני פרבר טלפון נייד מס': 054-4556556 או דוא"ל: roni.ferber@gmail.com

6. ב"כ הבעלים הח"מ ו/או הבעלים עצמו אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כל שהיא, והבעלים שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים השונים, או בין חלק מהם או בין אחרים ו/או לקיים התמחרות בכל שלב שהוא ובכל אופן שהוא, ו/או לקבל הצעות שלא באופן המפורט בהזמנה זו ו/או לשנות ו/או להפסיק את הליך מכירת הפנטהאוז ו/או להתקשר עם מציעים ו/או עם אחרים בקשר עם הפנטהאוז, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבעלים, ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת או אחרת כלשהי למציעים.

7. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו ועל הליך ההתמחרות ואין לראות בהם משום מכרז. יש לראות בהזמנה זו אך ורק הודעה לציבור בדבר האפשרות להציע הצעות כמבואר לעיל.

8. לא ישולמו דמי תיווך על ידי הח"מ ו/או הבעלים ו/או מי מטעמם.


יוסף שטבהולץ, עו"ד

י. שטבהולץ ושות', עורכי דין

 ב"כ הבעלים


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יוסף שטבהולץ מי. שטבהולץ ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5441937

גג \ פנטהאוז, נתניה, שדרות עובד בן עמי 2 דירה 1818

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס גג \ פנטהאוז
ישוב נתניה
שכונה מגדל סי
כתובת שדרות עובד בן עמי 2 דירה 1818
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪4,800,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 30.11.21, 14:00
גוש 8253
חלקה 101
גודל 240 מ"ר
קומה 18
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא