קרקע בפתח תקווה ממנהל מכירה
יום שלישי, 15.2.22, 16:00 (שעון ישראל)

מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא זכויות החכירה במגרש חקלאי

המצוי בפתח תקווה והידוע כגוש 6570

וכחלק מחלקה 32 בשטח של 7,500 מ"ר (להלן:"הנכס").

1. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS), למרות האמור לעיל,

המציע אחראי באופן בלעדי ומוחלט לבדיקת מצבו התכנוני, הרישומי,

המשפטי והפיזי של הנכס בעצמו ואין במודעה זו או בכל חומר

ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמם כדי להוות מצג כלשהו.

2. ניתן לקבל את סט מסמכי המכרז כולל טיוטת

הסכם מכר וחוו"ד שמאית אצל הח"מ,

עו"ד אילן יששכר

בטלפון מס' 072-3322233

או במייל law@lawf.co.il

3. ההצעות תוגשנה בשקלים, ע"ג טופס הצעת רכישה במסירה אישית

למשרד הח"מ,  עד ליום 15/02/2021 בשעה 16:00

להצעה יש לצרף שיק בנקאי בגובה 5% מסכום ההצעה

לפקודת הח"מ, עו"ד אילן יששכר

4. מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום

על הסכם המכר שיצורף מכל סיבה שהיא - ערבותו תחולט.

5. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים ושומר לעצמו את הזכות

לנהל מו"מ בכל שלב שהוא, עם המציעים ו/או חלקם,

ביחד ו/או לחוד ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם

ו/או עם אחרים, לרבות התמחרות חוזרת

והוא אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

וכן רשאי הוא להאריך את התקופה להגשת הצעות

ו/או לבטל את המכירה, הכל לפי שיקול דעתו וללא הצורך בהנמקה.

6. הח"מ לא ישלם דמי תיווך ו/או כל סכום הקשור ו/או נוגע לתיווך בעסקת המכר.

7. הזוכה, אשר יעמוד בתנאים לעיל, יחתום על הסכם המכר

בהתאם לנוסח שנקבע על ידי מנהל המכירה.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אילן יששכר מגולן, יששכר ושות' - משרד עורכי דין בטלפון 072-3322233

מגרש חקלאי, פתח תקווה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש חקלאי
ישוב פתח תקווה
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.2.22, 16:00
גוש 6570
חלקה חלק מחלקה 32
גודל 7,500 מ"ר
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא