Nov 30, 2021

- ניתן לראות את הנכס

בימי א' בין השעות 11:00-13:00

וביום ג' בין השעות 19:00-21:00

- היחידות מושכרות בשכירות חופשית,
ניתן לרכוש ולקבל את החזקה בכפוף לקיומו של הסכם השכירות.
- הצעות לרכישת הנכס תוגשנה בכתב בצירוף
המחאה בנקאית בגובה 5% מגובה ההצעה,
במשרדי הח"מ עד ליום 30/11/2021, כ"ו כסלו תשפ"ב.
מצע שהצעתו תתקבל,
יחתום על חוזה בנוסח שניתן לעיון מראש במשרד הח"מ,
הכונסים לא יציגו למציעים דו"ח שמאות.
- התמחרות בין המצעים תתקיים
ביום 07/12/2021 בשעה 17:00 או סמוך למועד זה
- בהודעה שתועבר למציעים ובה יפורט מקום ושעת והתמחרות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- עו"ד יהושוע שווירץ
מרחוב הארד 7 תל אביב
- עו"ד בנימין לוריא
מרחוב מצדה 7 בני ברק
טל: 076-5106255

More details
For more info about the property or the auction please contact בנימין לוריא, עו"ד from בנימין לוריא | משרד עורכי דין at 076-5106255

דירה, 4 rooms, בני ברק, רחוב אבן גבירול 13

catalog
  Previous item
Next item 


Property type דירה
City בני ברק
Address רחוב אבן גבירול 13
last date to place bids Tuesday, Nov 30, 09:00
block 6122
plot 16
sub plot 1525
rooms 4
Notes 4 חדרים
+ 2 יחידות על הגג 112.50 מ"ר
+ חדר יציאה לגג 39.76 מ"ר
כולל מדרגות 5 מ"ר
+ מרפסת גג 74.10 מ"ר

tags:

catalog
  Previous item
Next item