מגרש בבת ים מכונס נכסים
יום שלישי, 15.2.22, 17:00 (שעון ישראל)

-הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס (מגרש) בבת ים

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת הזכויות במקרקעין הידועים כמגרשים 11 ו- 11A לפי תב"ע

בי/מק/1/410 ו- תב"ע בי/מק/6/410 כחלק מחלקות 123 ו- 130 בגוש 5027 , בת ים להלן: ("הנכס"), כדלקמן:

1 .הנכס נמכר במצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני כפי שהוא (IS AS)ו על המציע לבדוק בעצמו ובאחריותו את הנתונים העובדתיים, הפיזיים, התכנוניים והמשפטיים הנוגעים ו/או

הקשורים לנכס לרבות ומבלי למצות בנושאי תכנון, רישוי, גבולות מקרקעין, היתרי בניה,

חריגות בניה, מיסוי, אחוזי בנייה, רישום הזכויות ו/או כל נתון אחר.

2 .כונס הנכסים לא יהיה אחראי למצבו של הנכס ו/או לשימוש המותר בו.

3 .תנאי להגשת הצעות הינו חתימה על מסמכי ההזמנה אותם ניתן לקבל במשרד כונס

הנכסים.

4 .את ההצעות יש להגיש בכתב למשרד כונס הנכסים באופן של מסירת מסמכי הזמנה

שיימסרו במשרד הח"מ כשהם חתומים על ידי המציע (לאחר השלמת הנתונים הנדרשים

מהמציע, לרבות פרטי המציע, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה)

עד ליום 15/02/2022 בשעה 17:00,בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית (שתהא בתוקף ל- 90 יום ממועד מסירתה), לפקודת כונס הנכסים בשיעור של %10 מסכום הרכישה בתוספת מע"מ (ככל שחל).

5 .הצעות יתקבלו החל מסך של 125,000,000 ₪

6 .ההמחאה/הערבות תחולט במקרה שמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו.

7 .המחאה/ערבות שתינתן על ידי מציע שהצעתו לא תתקבל, לא תופקד בבנק ותוחזר למציע שלא יזכה וזאת ללא פרשי הצמדה ו/או ריבית.

8 .כונס הנכס לא ישלם דמי תיווך.

9 .דיני המכרזים לא יחולו על מכירה זו.

10 .כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים או מי מהם, לרבות בדרך של התמחרות בין המציעים ו/או חלקם, או בכל דרך שימצא לנכון, וכן רשאי כונס הנכסים, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, למכור את הנכס שלא באמצעות "ההזמנה להציע הצעות" כאמור לעיל ו/או שלא למכור את הנכס כלל.

11 .המכירה כפופה לאישור בית משפט השלום בהרצליה בתיק ת.א. 19-05-60824.


כפיר גבע, עו"ד- כונס נכסים

רח' שפע טל 1 , תל אביב

03-5607020 :פקס ; 03-5607010 :טל

kfir@gevagolan.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל כפיר גבע, עו"ד ונוטריון מגבע - גולן | משרד עורכי-דין בטלפון 03-5607010

זכויות בנכס מגרש, בת ים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס מגרש
ישוב בת ים
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪125,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.2.22, 17:00
גוש 5027
חלקה חלק מחלקות 123 ו-130
מגרש 11 ו-A11
הערות מגרשים 11 ו-A11
לפי תב"ע בי/מק/1/410
ו-תב"ע בי/מק/6/410
מסמכים:
עמדת יועמ"ש עיריית בת ים לגביי מספר יח"ד
חוות דעת שמאי
טאבו חלקה 123
טאבו חלקה 130
מינוי כונס
חוות דעת מיכה גדרון מגרש 11
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא