דירה בבני ברק מכונסת נכסים
10.1.22

- טופס הצעה יימסר לכל דורש במועדי הביקור או במשרדה של כונסת הנכסים.

- הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס

יש להגיש עד ליום 10/01/2022 בשעה 18:00

במשרדה של עוה"ד מאיה ויסמן

ברחוב דרך מנחם בגין 156 קומה 18 מגדל "רסיטל" תל אביב

טלפון: 03-6422121

פקס: 03-6422929
- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית
צמודה למדד בתוקף ל-3 חודשים או שיק בנקאי בגובה 10%מהסכום
המוצע לפקודת עוה"ד מאיה יוסף ויסמן.
סכום ההמחאה הבנקאית יוחזר (במשרד הח"מ).
למציעים לא תתקבל, ללא הצמדה ו/או ריבית.
- הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה
ובהתאם לתנאים המפורטים בה לא תתקבל.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מאיה יוסף ויסמן, עו"ד ממאיה ויסמן | משרד עורכי דין בטלפון 03-6422121

דירה, בני ברק, רחוב הקליש 10 כניסה ב'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב בני ברק
כתובת רחוב הקליש 10 כניסה ב'
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 10.1.22, 18:00
גוש 6122
חלקה 61
תת חלקה 7
קומה 1
הערות רכישת זכויות בנכס ברחוב הקליש בבני ברק


דירה בבני ברק מכונס נכסים

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא