התמחרות אינטרנטית - פארק תעשיות רמת דלתון מכונס נכסים
25.1.22

1 .ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות החכירה בנכס המפורט להלן:
מבנה תעשייה ומלאכה בפארק תעשיות רמת דלתון,   הידוע כגוש 14270 חלקה 6 מגרש 7/1/2 (עפ"י תכנית  ג/12428) (להלן: "הנכס").  שטח הנכס – 1,743 מטר ברוטו
2 .הנכס יימכר במצבו הפיזי, התכנוני, הרישומי והמשפטי כפי שהוא
( AS IS , WHERE IS)
3 .מובהר בזאת כי האחריות לבדיקת כל הנתונים העובדתיים ו/או לבדיקת ובחינת כלל הזכויות בנכס ו/או לבדיקת מצבו הפיזי (לרבות מדידה), התכנוני, הסטטוטורי, הרישומי והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו ומצב רישום הזכויות לגביו ברשויות השונות ו/או לבדיקת דרישות ותנאי כל הרשויות הרלוונטיות בקשר עם הנכס,
מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ואחריותו.
4 .מובהר בזאת, כי המכירה כפופה לאישור עסקת המכר ע"י לשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב, כבוד הרשם אוהד אשר במסגרת תיק הוצל"פ 19-12-505633
5 .טופסי הצעה, עותק משמאות הנכס (ללא ציון מחיר) ונוסח הסכם המכר ניתן לקבל במשרדי כונסת הנכסים, הח"מ.
6 . הצעות לרכישת הנכס תוגשנה לכונסת הנכסים על גבי טופס ההצעה,
עד ליום 06/01/2022  בשעה 16:00 בצירוף שיק בנקאי/ערבות בנקאית אוטונומית בתוקף ל-6 חודשים בשווי 10% מגובה ההצעה, ערוכה לפקודת "עו"ד מורן מרדכי – כונסת נכסים" (להלן: "הערובה").
7 .יש לפרט בהצעה מהו המחיר המוצע, לא כולל מע"מ. למחיר ההצעה יתווסף מע"מ כדין, ככל שחל. כמו כן, ההצעה תפרט את שמו, מענו ומספר זהותו של המציע, או מספר ההתאגדות אם המציע הנו תאגיד ותאומת כדין באישור עו"ד/רו"ח.
8 .למען הסר ספק, אין לראות בהזמנה זו כמהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. כונסת הנכסים לא כפופה לדיני המכרזים ואין היא מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, והיא תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם ו/או לקיים התמחרות לפי שיקול דעתה ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות. כמו-כן, כונסת הנכסים כונסת הנכסים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מכירה פומבית/התמחרות פרונטלית ו/או באופן מקוון אונליין בכל שלב עם המציעים או חלקם, לנהל עם כל אחד
מהם מו"מ בנפרד, לבקש הצעות נוספות, לאשר את המכירה לכל גורם שתמצא לנכון, לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות, להחליט שלא להיענות להצעה כלשהיא ו/או לבטל את הליך ההזמנה במהלכו ו/או בטרם אישור העסקה, והכל על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של כונסת הנכסים.
9 .מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום, בכפוף לאישור כונסת הנכסים, על הסכם מכר אחיד בנוסח המצוי במשרדי הח"מ.
10 .מציע שהצעתו תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו, תחולט הערובה שהפקיד.
11 .הטיפול בהעברת רישום הזכויות בנכס על שם הקונה, לרבות הטיפול בהעברת זכויות החכירה למול רשות מקרקעי ישראל, ייעשה ע"י הקונה ובאחריותו, כאשר הקונה יישא בכל תשלום הכרוך בהעברת הזכויות בנכס.

12 . לפרטים נוספים ניתן לפנות:
לעו"ד לינור ארגנטרו ממשרד כונסת הנכסים
בדואר אלקטרוני: Linora@apm.law
בטלפון: 03-5689000
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל איתי חסון, ממחה מעמית, פולק, מטלון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5689000

זכויות חכירה במבנה תעשייה, רמת דלתון, פארק תעשיות רמת דלתון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס זכויות חכירה במבנה תעשייה
ישוב רמת דלתון
כתובת פארק תעשיות רמת דלתון
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 13.1.22, 16:00
גוש 14270
חלקה 6
מגרש מגרש 7/1/2
גודל 1,743 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא