מכירת בית בתל אביב מעיזבון
האוניברסיטה העברית בירושלים
19.1.22

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 2021/11/1/88

- הנכס מושכר בשכירות חופשית והוא ימכר במצבו הנתון פיזית,

משפטית ותכנונית. מסמכי המכרז המלאים, מתפרסמים באתר

- תיקונים ושינויים ככל שיהיו בתנאי המכרז,
לרבות כל שינוי בתאריך להגשת הצעות, יתפרסמו באתר האינטרנט בלבד.
- פרטים והודעות בדבר סיורים בנכס יפורסמו באתר המכרזים של האוניברסיטה בלבד. הצעות יש להגיש עד ליום 19/01/2022 בשעה 12:00
במשרדי חברת נכסי האוניברסיטה העברית בע"מ בביתן 2.9 בכפר ההייטק,
קמפוס אדמונד י' ספרא, ירושלים בצירוף המחאה בנקאית לפקודת מנהלת העיזבון
עו"ד קרן יניב בנאמנות על סך 10% מסכום ההצעה.
- על המציע המעוניין להגיש הצעתו להודיע למייל:  lior@huassets.co.il
יום עבודה לפני יום הגעתו לשם תיאום אישור כניסה ברכב לקמפוס.
בהודעה יש לציין שם, שם משפחה, מספר סלולרי ומספר רישוי של הרכב.
- המכר לא יימכר במחיר אשר יפחת מסך 10,000,000 (עשרה מיליון שקלים)
- שאלות ניתן להפנות במייל לכתובת lior@huassets.co.il עד ליום 05/01/2022

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאור מהאוניברסיטה העברית בירושלים בטלפון lior@huassets.co.il

בית צמוד קרקע, תל אביב, רחוב התאנה 13

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית צמוד קרקע
ישוב תל אביב
כתובת רחוב התאנה 13
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 19.1.22, 12:00
גוש 6110
חלקה 190
הערות מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף
מספר 2021/11/1/88

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא