דירה באילת מכונס נכסים
יוסי דרור משרד עורכי דין
23.1.22

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות דירת מגורים בבית משותף,

דירה בסמטה איזורית 4 (בנין 5207) דירה 24, שכונת אורים, אילת,

הידועה כגוש 40045 חלקה 18 תת חלקה 24,

דירת מגורים בת 3.5 חדרים (כולל סלון) קומה שניה מעל עמודים,

(להלן: "הנכס") הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.

2. הצעות תוגשנה בכתב בצירוף שיק בנקאי השווה ל – 10%
משיעור ההצעה לפקודת יוסי דרור חברת עורכי דין,
ויש למוסרו במשרדי הח"מ, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 20, רח' כנרת 5, בני ברק,
עד ולא יאוחר מיום 23/1/22 בשעה 13:00.
3. הנכס יימכר כמו שהוא (AS - IS) ועל המציע לבדוק את מצבו הפיסי,
המשפטי והתכנוני, על כל הכרוך בכך, על חשבונו.
4. חזר בו המציע מהצעתו לאחר שהצעתו
התקבלה ע"י הח"מ והוגשה לאישור רשם ההוצל"פ,
יחולט השיק שיימסר על ידו.
5. המציע מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י הח"מ,
וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י רשם ההוצל"פ.
6. אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי
וכן המזמין רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים
ו/או מי מהם ולערוך התמחרות עם המציעים ו/או חלק מהם
ו/או מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
7. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ בראשון לציון .

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אמיר שלמה עו"ד מיוסי דרור משרד עורכי דין בטלפון 03-6967020

דירה, 3.5 חדרים, אילת, סמטה איזורית 4, בנין 5207, דירה 24

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב אילת
שכונה שכונת אורים
כתובת סמטה איזורית 4, בנין 5207, דירה 24
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 23.1.22, 13:00
גוש 40045
חלקה 18
תת חלקה 24
חדרים 3.5
קומה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא