דירה ברחובות מכונס נכסים
יום רביעי, 26.1.22, 13:00 (שעון ישראל)

הציבור מוזמן להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים

ברח' משה מזרחי 14/5 כניסה א', רחובות (דירת 3 חדרים),

הידועה כגוש 3697 חלקה 281 ת"ח 5, הבניין כולל 3 קומות,

הדירה בקומה השלישית ופונה לכיוונים צפון,

דרום ומערב (להלן: "הנכס").

2. הצעות תוגשנה בכתב בצירוף שיק בנקאי השווה ל - 10% משיעור ההצעה
לפקודת יוסי דרור חברת עורכי דין, ויש למוסרו במשרדי הח"מ,
מגדל ב.ס.ר 3, קומה 20, רח' כנרת 5, בני ברק,
עד ולא יאוחר מיום 26.01.2022 בשעה 13:00 .
3. הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.
4. הנכס יימכר כפי שהוא (AS - IS) האחריות לבדיקת הנכס
מכל בחינה שהיא, לרבות שטחו, זכויות הבנייה בו, מצבו הפיזי,
המשפטי, התכנוני, אפשרויות השימוש בו, שוויו,
וכיוצ"ב מוטלת על המציע ועל חשבונו בלבד, אין במידע
הנ"ל ו/או במידע אשר יימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמו
כדי לפטור את המציעים מלבדוק את הנכס מכל בחינה שהיא, כאמור לעיל,
ואין באמור כדי להוות מצג כלשהו בקשר לנכס,
כאשר כונס הנכסים לא יישא בכל אחריות לגבי מצבו של הנכס מכל בחינה שהיא.
5. חזר בו המציע מהצעתו לאחר שהצעתו התקבלה ע"י הח"מ והוגשה לאישור רשם ההוצל"פ, יחולט השיק שיימסר על ידו.
6. המציע מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י הח"מ,
וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י רשם ההוצל"פ.
7. אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי וכן המזמין
רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או
מי מהם ולערוך התמחרות עם המציעים ו/או חלק מהם
ו/או מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
8. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ בתל אביב .
9. לקבלת מידע נוסף לגביי הנכס ניתן לפנות
לכתובת אתר המשרד: www.yossidror.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אמיר שלמה עו"ד מיוסי דרור משרד עורכי דין בטלפון 03-6967020

דירה, 3 חדרים, רחובות, רחוב משה מזרחי 14/5 כניסה א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב רחובות
כתובת רחוב משה מזרחי 14/5 כניסה א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 26.1.22, 13:00
גוש 3697
חלקה 281
תת חלקה 5
חדרים 3
קומה 3 מתוך 3
הערות הבניין כולל 3 קומות,
הדירה בקומה השלישית
ופונה לכיוונים צפון דרום ומערב
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מינוי כונס
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
מודעה שהתפרסמה
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא