תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בפתח תקווה מכונס נכסים
יום שני, 31.1.22, 12:00 (שעון ישראל)

1. מפורסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת דופלקס הממוקמת ברחוב אריה בן אליעזר 22, פתח תקווה הידועה כגוש 6811 חלקה 56 תת חלקה 139, הממוקמת בקומה 18ו-19 בשטח רשום של 176.20 מ"ר ומרפסת לא מקורה בשטח של 20.10 מ"ר, לה צמודים מחסן בשטח רשום של 5.30 מ"ר, שתי חניות וגג בשטח רשום של 84.60 מ"ר,  והרשומה בלשכת רישום המקרקעין בחולון

( להלן "הממכר")."הממכר"  יימכר במצבו כפי שהוא (AS-IS)

2. חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר הכוללת את מסמכי ההצעה והרכישה ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים, עו"ד נדב לב, בכתובת - רח' אריאל שרון 4 , מגדל השחר, קומה 16 בגבעתיים טל: 073-7925760 פקס: 076-5106350
3. הצעות בכתב, בנוסח המצוי במסמכי ההזמנה, בצרוף המחאה בנקאית
בשיעור של 10% מהסכום המוצע, יש להגיש במעטפה סגורה, למשרד כונס הנכסים,
לא יאוחר מיום 31/01/22 בשעה 12:00. למחיר ההצעה יתווסף מע"מ כדין, ככל שחל.
4. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו הבנקאית – תחולט. בכפוף לאמור, מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו.
5 .על המציע לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לזכויות בממכר הנרכשות על ידו, לפי העניין, לרבות מצבו הפיזי והמשפטי. אין הח"מ מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי הממכר ו/או הזכויות בו, ואלה ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא (AS IS) ובמיקומם הנוכחי (WHERE IS) בכפוף לאמור בהסכם שיאושר על- ידי רשות האכיפה והגביה.
6 .הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה.
7 .על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ לא ישלם דמי תיווך.
8 . כל מכר כפוף לאישור רשות האכיפה והגבייה בתל אביב – יפו

נדב לב, עו"ד
בתוקף תפקידו ככונס נכ סים
נדב לב, משרד עורכי דין

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד ספיר שוורץ מנדב לב, משרד עו"ד בטלפון 073-7925760

דופלקס, פתח תקוה, רחוב אריה בן אליעזר 22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דופלקס
ישוב פתח תקוה
כתובת רחוב אריה בן אליעזר 22
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 31.1.22, 12:00
גוש 6811
חלקה 56
תת חלקה 139
מרפסות 1
גודל 176.2 מ"ר
חניה יש
הערות הדירה ממוקמת בקומה 18ו-19
בשטח רשום של 176.20 מ"ר
ומרפסת לא מקורה בשטח של 20.10 מ"ר,
לה צמודים מחסן בשטח רשום של 5.30 מ"ר,
שתי חנויות וגג בשטח
רשום של 84.60 מ"ר
מסמכים:
מסמכי ההצעה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא