התמחרות אינטרנטית - נכס צמוד קרקע מכונסת נכסים
י. דאובר ושות' משרד עוה"ד
יום חמישי, 1.9.22, 12:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס צמוד קרקע חד משפחתי

1. מוזמנות בזה הצעות במסגרת כינוס נכסים לרכישת זכויות בבית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי דו קומתי בן 7 חדרים (כולל ממ"ד) בשטח ברוטו בנוי של כ – 240 מ"ר + מרפסת לא מקורה בשטח של כ – 21 מ"ר. שטח המגרש 418 מ"ר (עפ"י היתר בניה) ברח' יפה נוף 10, מגרש 395, קדומים (להלן: "הנכס").

2. חוברת הכוללת מועדי ביקור בנכס, טופס הצעה, הסכם מכר, דו"ח שמאי ונסח טאבו, ניתן לקבל רק באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל: office@dauberlaw.co.il.

3. הצעות בכתב לרכישת הנכס, יש להגיש במשרד הח"מ

עד ליום 30/08/22 בשעה 12:00 ע"ג טופס ההצעה שיועבר ע"י הח"מ בלבד, בצירוף נוסח הסכם המכר שיועבר על ידי הח"מ כשהוא חתום בידי המציע, ובצירוף המחאה בנקאית לפקודת לשכת הוצל"פ ת"א ת. הוצל"פ 509458-01-20 ע"ס השווה בשקלים ל- 10% מהסכום המוצע.

4. שינוי אשר ייעשה בהסכם המכר ו/או בטופס ההצעה, עלול להביא לפסילת ההצעה.

5. מציע שהצעתו תתקבל ולא יקיים מכל סיבה שהיא את תנאי ההצעה תחולט ההמחאה שניתנה על ידו כפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק. ההמחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה.

6. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS - IS) והח"מ לא תהא אחראית לכל פגם ו/או נזק בנכס ו/או אי התאמה. על המציע חלה החובה לבדוק כל פרט הנוגע לנכס, לרבות מצבו המשפטי, הפיזי, התכנוני, אפשרויות ומגבלות הבנייה, חיובי המס החלים ולרבות רישומו במנהל האזרחי יו"ש, בחברה המשכנת, וברשות המקומית, הכל על אחריותו המלאה של המציע ללא כל אחריות מצד הח"מ.

7. אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד או עם מספר מציעים יחדיו או לערוך תחרות בין המציעים או לבטל ההזמנה להציע הצעות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הח"מ.

8. לח"מ תהיה הזכות להאריך את התקופה לקבלת ההצעות ו/או להפסיק את המכר בכל שלב שהוא וכן הזכות לנהל מו"מ במקביל גם עם גורמים שלא הגישו הצעה. כונסת הנכסים לא תשלם דמי תיווך.

9. תוקף הסכם המכר שייחתם עם הרוכש אשר יוכרז כזוכה במכרז יהיה מותנה וכפוף לאישור תיק הוצל"פ שמספרו 509458-01-20.

10. ככל שיידרשו פרטים נוספים ניתן יהיה לפנות לקבלתם בדוא"ל בלבד: office@dauberlaw.co.il.

                 

יעל דאובר, עו"ד - כונסת נכסים

מרח' ארלוזורוב 111, תל אביב

טל': 03-6917191


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד הדס מזרחי מי. דאובר ושות' משרד עוה"ד בטלפון 03-6917191

לרכישת זכויות בבית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי דו קומתי, 7 חדרים, קדומים, ברח' יפה נוף 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס לרכישת זכויות בבית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי דו קומתי
ישוב קדומים
כתובת ברח' יפה נוף 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 30.8.22, 12:00
מגרש 395
חדרים 7
מרפסות 1
גודל 240 מ"ר
ממ"ד יש
הערות זכויות בבית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי דו קומתי בן 7 חדרים (כולל ממ"ד) בשטח ברוטו בנוי של כ – 240 מ"ר + מרפסת לא מקורה בשטח של כ – 21 מ"ר. שטח המגרש 418 מ"ר (עפ"י היתר בניה) ברח' יפה נוף 10, מגרש 395, קדומים (להלן: "הנכס").
מסמכים:
חוברת למתעניין
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא