התמחרות אינטרנטית - דירה מכונס נכסים
נדב לב, משרד עו"ד
28.8.22


הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת חמישה חדרים

הממוקמת ברחוב האלוף עוזי נרקיס 5, כפר סבא


1. מפורסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה מס' זמני 72 בשטח של כ- 132 מ"ר לה עתידים להיות צמודים חניה בשטח של 13.5 מ"ר ומשטח בשטח של 2.8 מ"ר, המסומנים בצבע חום בטיוטת תשריט בית משותף, הממוקמת בקומה השלוש-עשרה בבניין ברחוב האלוף עוזי נרקיס 5, כפר סבא, הידועה כחלק מגוש 6433 חלקה 726, והרשומה בלשכת רישום המקרקעין בפתח תקווה (להלן: "הממכר"). הממכר יימכר במצבו כפי שהוא (AS-IS) במועד מסירת החזקה.

2. חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר הכוללת את מסמכי ההצעה והרכישה ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים, עו"ד נדב לב, בכתובת נדב לב - משרד עורכי דין, מרח' אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 16, גבעתיים, טל': 073-7925760; פקס: 076-5106350. 

3. הצעות בכתב, בנוסח המצוי במסמכי ההזמנה, בצרוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מהסכום המוצע, יש להגיש במעטפה סגורה, למשרד כונס הנכסים,

לא יאוחר מיום 14.8.2022 בשעה 12:00. למחיר ההצעה יתווסף מע"מ כדין, ככל שחל.

4. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו הבנקאית - תחולט. בכפוף לאמור, מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו.

5. על המציע לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לזכויות בממכר הנרכשות על ידו, לפי העניין, לרבות מצבו הפיזי והמשפטי. אין הח"מ מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי הממכר ו/או הזכויות בו, ואלה ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא (AS IS) ובמיקומם הנוכחי (WHERE IS) במועד מסירת החזקה, בכפוף לאמור בהסכם שיאושר על ידי רשות האכיפה והגביה.

6. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה. 

7. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ לא ישלם דמי תיווך.

8. כל מכר כפוף לאישור רשות האכיפה והגבייה בתל אביב – יפו.


נדב לב, עו"ד

בתוקף תפקידו ככונס נכסים

נדב לב - משרד עורכי דין


את החוברת למתעניין ניתן להוריד בקישור הכתום ליד תנאי המכירה והדגמת המכירה.

או מתחת לפרטי הנכס.

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד שרון שפילמן מנדב לב, משרד עו"ד בטלפון 073-7925760

זכויות בדירה, 5 חדרים, כפר סבא, רחוב האלוף עוזי נרקיס 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 
עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס זכויות בדירה
ישוב כפר סבא
כתובת רחוב האלוף עוזי נרקיס 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 28.8.22, 15:00
גוש חלק מגוש 6433
חלקה 726
חדרים 5
גודל 132 מ"ר
חניה יש

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu