תאריך אחרון להציע הצעות - זכויות מקרקעין בחורפיש מכונס נכסים
31.8.22

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בחורפיש

זוהי הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בגוש 19468 חלקה 55 בחלק מגרשים 110/111 בחלק לפי תב"ע ג/ 10830 מגרש 202 בחלק לפי תשריט חלוקה אח/ 25/15 מגרש 300/3 לפי תשריט חלוקה אח/ 040/12 , חורפיש (להלן: "המקרקעין").

1. המקרקעין נמכרים במצב הפיזי, המשפטי והתכנוני (as is) ועל המציע לבדוק בעצמו ובאחריותו את הנתונים העובדתיים, הפיסיים, התכנוניים והמשפטים הנוגעים ו/או הקשורים למקרקעין ומבלי למצות בנושאי רישוי, גבולות מקרקעין, היתרי בניה, חריגות בניה, מיסוי, אחוזי בניה ושאו כל נתון אחר וללא אחריות כלשהי מצד הח"מ.

2. כונס הנכסים לא יהיה אחראי למצבה של המקרקעין ו/או לשימוש המותר בהם.

3. תנאי להגשת הצעות הינו חתימה על מסמכי ההזמנה אותם ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים.

4. את ההצעות יש להגיש בכתב לעורך הדין ניר שדה, ברחוב גבע 17 פרדס חנה כרכור, באופן של מסירת מסמכי הזמנה שיימסרו כשהם חתומים על ידי המציע (לאחר השלמת הנתונים הנדרשים מהמציע, לרבות פרטי המציע, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה)  

עד ליום 31/08/22 בשעה 16:00 בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית (שתהא בתוקף ל- 90 יום מיום מסירתה), לפקודת ניר שדה, עו"ד בשיעור של 10% מגובה סכום ההצעה.

5. ההמחאה/הערבות תחולט במקרה שמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו. המחאה/ערבות שתינתן על ידי מציע שהצעתו לא תתקבל, לא תופקד בבנק ותוחזר למציע שלא יזכה וזאת ללא פרשי הצמדה ו/או ריבית.

6. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך.

7. דיני מכרזים לא יחולו על מכירה זו.

8. כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים או מי מהם, לרבות בדרך של התמחרות בין המציעים ו/או חלקם, או בכל דרך שימצא לנכון, וכן רשאי כונס הנכסים, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדית, למכור את הדירה שלא באמצעות "ההזמנה להציע הצעות" כאמור לעיל ו/או שלא למכור את הדירה כלל.

9. המכירה כפופה לאישור בית משפט השלום בחיפה בתיק חדל"פ 39126-02-20.

 

ניר שדה , עו"ד

כונס נכסים


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ניר שדה, עו"ד מניר שדה, עו"ד - משרד עורכי דין פשיטת רגל בטלפון 072-2369665

זכויות בנכס, חורפיש

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב חורפיש
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 31.8.22, 16:00
גוש 19468
חלקה 55
הערות לרכישת זכויות בגוש 19468 חלקה 55 בחלק מגרשים 110/111 בחלק לפי תב"ע ג/ 10830 מגרש 202 בחלק לפי תשריט חלוקה אח/ 25/15 מגרש 300/3 לפי תשריט חלוקה אח/ 040/12 , חורפיש (להלן: "המקרקעין").

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu