התמחרות אינטרנטית - רכישת זכויות במקרקעין בערבה התיכונה מנאמנים
יצחק רייס | משרד עו"ד ורו"ח
יום רביעי, 7.8.24, 14:00

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות במקרקעין בערבה התיכונה גוש 39043 חלקה 4 (חלק) מגרש 16 בהתאם לתב"ע 311/03/30

הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת זכויות במקרקעין במועצה האזורית הערבה התיכונה, והידועים כמגרש 16 ע"פ תב"ע 311/03/30 בגוש 39043 חלק מחלקה 4.

1. הזכויות בנכסים נמכרות במצבן כמו שהן (AS-IS) ועל המציע מוטלת החובה לערוך בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו כל בדיקה אשר נדרשת לו לשם הגשת הצעתו, לרבות בדיקת שטח הנכסים ומצבם הפיסי, התכנוני, הרישומי והמשפטי של הנכסים ושל הזכויות בהם, בכל גוף ו/או רשות ממלכתית, עירונית ואחרת ואין הח"מ אחראים למצב הנכסים ו/או למצב הזכויות והחובות בנכסים.

2. הצעות לרכישת הנכסים ו/או חלקם יש להגיש במסירה אישית על גבי טופס הצעה,

עד ליום 31.07.2024 בשעה 16:00. ההצעה תהא נקובה בשקלים חדשים. סכום ההצעה יחויב בתוספת מס ערך מוסף.

3. להצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית בתוקף לתקופה של שישה חודשים מיום ההצעה, על סך של 10% מגובה ההצעה (להלן: "הערבות"). הערבות תחולט כפיצוי מוסכם וקבוע מראש אם יחזור בו המציע מהצעתו, מכל סיבה שהיא, בין לפני שנידונה הצעתו ובין לאחר קיבולה.

4. ניתן לקבל את מסמכי המכירה הכוללים: טופס הצעה, נוסח ערבות בנקאית ונוסח הסכם המכר באמצעות פניה למשרדי הח"מ למייל: yochai@riselaw.co.il .

5. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרדי הח"מ.

6. מובהר בזאת, כי אין באמור במודעה זו ו/או בנתונים שימסרו על ידי הח"מ ו/או מי מטעמם, לרבות נתונים המצויים במודעה זו, כדי להוות מצג כלשהו מצד הח"מ ואין להסתמך עליהם. הנאמנים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכסים ו/או למודעה זו. על כל מתעניין ו/או מציע לערוך בעצמו ועל אחריותו כל בדיקה ובירור הנדרשים לו לצורך הגשת הצעתו.

7. על המכירה לא יחולו דיני המכרזים ולא ישולמו דמי תיווך.

8. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים לעצמם את הזכות להאריך את התקופה לקבלת הצעות, להפסיק את הליכי המכר בכל שלב, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם ו/או עם גורמים נוספים שלא הגישו הצעה, לשנות את נוסח הסכם המכר, ולערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או עם כל גורם אחר – הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

9. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בנצרת המסגרת

תיק חדל"ת 7753-01-22.

 

ליאת צרפתי שלום, עו"ד – נאמנת

דרך מנחם בגין 7 רמת-גן 5268102

טל': 03-7549933 פקס: 03-7549934


 יצחק רייס, עו"ד (רו"ח)- נאמן

החלוצים 9 ראש פינה 1210102

טל': 072-2463031 פקס: 072-2463032


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יוחאי חן , מתמחה מיצחק רייס | משרד עו"ד ורו"ח בטלפון 072-2463031

זכויות במקרקעין בערבה התיכונה, מ.א. ערבה תיכונה בהתאם לתב"ע 311/03/30

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס זכויות במקרקעין בערבה התיכונה
ישוב מ.א. ערבה תיכונה בהתאם לתב"ע 311/03/30
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 31.7.24, 16:00
גוש 39043
חלקה חלק מחלקה 4
מגרש 16
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu